مصاحبه با هیئت مدیره انجمن برق و مکانیک

 

جلسه با انجمن مهندسان برق

و انجمن مهندسان مکانيک کرج

مقدمه: در ادامه سلسله نشست هاي گروه هم انديشي با اصحاب حرفه مهندسي، در جلسه روز يکشنبه مورخ 27/01/91 ميزبان هيات مديره هاي محترم دو انجمن برق و مکانيک کرج بوديم. از هيات مديره برق آقايان مهندسين شاهين، خيرخواه و شوقي و از انجمن مکانيک آقايان مهندسين خلوتي، رشيدي و اسداله زاده در اين نشست حضور پيدا کردند.

محور اصلي بحث ها بررسي وضع موجود در مهندسي شهر، سازمان نظام مهندسي و کانون و همچنين نقش انجمن ها در وضع موجود و ارتقاء وضع حال به وضعيت بهتر بود.

اغلب اعضا وضع موجود را مناسب شان مهندسي شهر نمي دانستند و از رخوت، در جا زدن و حتي پسرفت در ارائه خدمات مهندسي، نحوه توزيع کارها، کنترل نحوه ارائه خدمات مهندسي و بي عدالتي حاکم دروضعيت فعلي گله مند بودند و به اتفاق به همگرايي گروههاي مختلف مهندسي در رشته هاي چندگانه و يافتن راهي براي برونرفت از وضع موجود تاکيد داشتند. در زير خلاصه نظرات حاضران به استحضار مي رسد.

مهندس خلوتي (رئيس هيات مديره انجمن مهندسان مکانيک): رخوت در اعضا و گروههاي مهندسي زياد شده است. کنترلي بر ظرفيت و صلاحيت شرکتهاي حقوقي، بالاخص تعداداعضاي آنها وجود ندارد. خريد و فروش امضا و پروانه جهت تشکيل اين شرکتها بي ضابطه جلو مي رود و کنترلي بر نحوه ارائه خدمات توسط آنها صورت نمي گبرد و اغلب اعضاي حقيقي از اين وضعيت نابسامان ناخرسندند و هيچ عدالت نسبي بين اعضاي حقيقي و حقوقي جاري نيست. سياست هاي دوگانه در گشايش سهميه کسري از ظرفيت براي اعضاي حقيقي و نا محدود براي اعضاي حقوقي، صداي همه اعضا  را در آورده است. براي گذار از وضع موجود و اصلاح روند امور بايد حمايت و پيگيري همه انجمن هاي صنفي است صورت گيرد. ما هم حسب وظايف مصرح اساسنامه اي انجمن در مسير حفظ و صيانت از حقوق مهندسان رشته خود، موظف به پيگيري آن هستيم.

در اين راستا قدمهايي برداشته ايم، بحث آموزش اعضا را داريم و در راستاي متحول نمودن کنترل محل سکونت اعضا توسط انجمن ها مکاتباتي با کانون داشته‌ايم که تا اين لحظه جوابي دريافت نکرده ايم. تقويت انجمن ها در نهايت به نفع مهندسي شهر خواهد بود.

مهندس خيرخواه (انجمن برق): انجمن براي انجام بهتر وظايف خود و حتي تقبل بعضي از امور اجرايي نيازمند قدرت و اختيار است. عدم استقبال اعضا در مراجعه و عضويت در انجمن ها بدليل نداشتن منافع مادي ظاهري و فردي است ولي غافل از اين هستند که در صورت حضور در جمع هايي چون انجمن ها به آنها قدرت مي بخشد تا نسبت به استيفاي حقوق آنان و صيانت از حق تک تک شان موثرتر باشد. متاسفانه وضعيت مهندسي شهر و تخلفات و بي قانوني و نبود ضابطه و عدم برخورد جدي با متخلفان امر، آنقدر عادي شده که ديگر نياز به بازگو کردن آن و روشن کردن جزئياتش نيست. اگر چه در بوجود آمدن وضع موجود که باب ميل عناصر واسط و دلالان امر بود بعضي از مراجع و دستگاههاي اجرايي هم دانسته يا ندانسته دخيل موضوع هستند. بدليل عدم پيگيري اعضا و حتي انجمن ها، افراد متخلف پا را فراتر گذاشته اند بطوري که روابط، جسارت و زير پا گذاشتن قانون را از مولفه هاي توانمندي به حساب مي آورند. ارتباط با افراد در مراکز صدور دستور نقشه و هدايت آن به سمت و سوي دفاتر و شرکتهاي ويژه و مواردي از اين دست ديگر به يک امر عادي بدل شده است.

در کنار اين وضعيت، کنار رفتن خيلي از اعضاي قديمي، کار بلد و سالم، ميدان را براي تاخت و تاز اين سود جويان آماده تر کرده است.

به عقيده من بايد انجمن ها با يک اراده منسجم و قوي افراد شايسته را به ميدان گسيل نمايد تا نسبت به اصلاح وضع موجود اقدام موثري صورت پذيرد.

مهندس قره داغي: يکي از دلايل واپسگرايي ما و خراب شدن وضع موجود. ديدن معلول ها و نپرداختن به علت ها و نداشتن برنامه در انجمن ها و گروههاست. وظيفه انجمن ها در راستاي صيانت از حقوق اعضاي خود، شناسايي شايستگان و نخبه هاي رشته است،که داراي سوابق علمي، مديريتي خوب و همچنين سلامت عمل هستند و سپردن کار در مراکز تصميم گيري کانون و نظام مهندسي به آنها است که متاسفانه کار در خوري در اين چند سال صورت نپذيرفته‌است

مهندس گلستان آرا: آيا وضعيت را مناسب و در خور شان خود مي دانيد؟ آيا چاره اي براي بهبود وضع موجود داريد؟آيا اتحاد و هم فکري انجمن ها مي تواند در اين راستا مفيد باشد؟

مهندس شاهين (رئيس هيات مديره انجمن مهندسين برق کرج): من هم صحبت هاي دوستان را تائيد مي کنم. وضع اصلا ًرضايت بخش نيست و بايد چاره انديشي کرد.

مهندس شوقي (انجمن برق): آدم هاي سالم کم نيستند. ولي بدليل رخنه افراد فاسد در سيستم، آن افراد سالم هم آرام آرام صحنه را ترک کرده اند. الان مهندس جواني مي آيد و مي گويد من چندين دفتر طراحي حقيقي و چندين شرکت حقوقي دارم. خوب معلوم است خدماتي که اين فرد مي خواهد بدهد چيست؟ ايشان فقط به جيب خودفکر مي کند. عدم برخورد با اينگونه افراد، عده اي را دلسرد و عده اي سود جو را جري تر مي کند.

مهندس گلستان آرا: پس مجموعه به اين نتيجه باور دارند که اولاً انجمن ها مي توانند با هم کار کنند و ثانياً براي رسيدن به وضعيت مطلوبتر ،الزاماً بايد چنين کنند.

مهندس رشيدي (انجمن مکانيک): لازمه پيشرفت، تغيير است. مهندسي شهر تا اوايل دهه هشتاد در قالب کانون بر اساس يک شرايطي و يک طيف بندي ها خدمات نصف و نيمه اي مي داد. گروهي از اوايل اين دهه سر برآوردند که همه معادلات را بر هم زدند ،از راي گرفتن هاي اتوبوسي گرفته تا نحوه تقسيم پست ها، به نظر من يکي از ضعف هاي کارهاي جمعي در اين چند سال ،نداشتن شاخصه هاي تعريف شده براي افراد در تصدي امور است. چنانچه افراد ،گروهها و انجمن ها براساس شاخص ها و مراتب شايسته سالاري دست به انتخاب و معرفي افراد شايسته بزنند، ما خيلي از اين مشکلات را پشت سر خواهيم گذاشت.متاسفانه امروزه، کيفيت ارائه خدمات مهندسي به شدت نزول کرده و هيچ بخشي در مسير چاره جويي براي آن نيست.

من فکر مي کنم، در انتخابات سال گذشته سازمان نظام مهندسي، بدليل کوتاه بودن دوره آن، اغلب افراد شايسته کنار رفتند و اين ميدان را براي تاخت و تاز عده اي فراهم کرد که نابساماني هاي امروز نتيجه اين عقب نشيني هاست.

من وحدت انجمن ها را براي اصلاح امور بسيار مفيد مي دانم. به نظرم چشم انداز اين حرکت كه جلساتي جهت هم فکري و يافتن راهکارهايي براي خلاصي از وضع برگزار نمائيم بسيار مثبت است.

اسدالله زاده (انجمن مکانيک): بسياري شرکت هاي حقوقي هم شان مهندسي و هم کيفيت ارائه خدمات مهندسي را تنزل داده اند و متاسفانه پروانه فروشي هايي که در جاهاي ديگر انجام مي گرفت، در يک سال و اندي گذشته در کرج به يک امر عادي تبديل شده است. جالب است اغلب اعضاي هيات مديره نظام از زمره همين شرکتهاي حقوقي هستند. پس ما چگونه مي توانيم از اين افراد انتظار اصلاح وضع موجود و جاري کردن عدالت بين اعضا را خواستار باشيم.

حضور اعضا مي تواند در بهبود وضعيت بسيار موثر باشد. تجربه امضاي تومار با چندصد امضاء، عقب نشيني اين شرکتهاي حقوقي را در پي داشت. ولي به نظرم اين کافي نيست ما بايد توانايي ها و پتانسيل هاي خودمان را شناسايي کنيم تا بتوانيم افراد شايسته را به مناصب تصميم گيري برسانيم.

مهندس خيرخواه: من پيشنهاد مي کنم جلسه‌اي با حضور هيات مديره چهار انجمن گذاشته شود تا راهکارهاي لازم شناسايي و در جهت بهبود وضع موجود حرکت کنيم. در اين راستا، شناسايي و حمايت از افراد صالح، شايسته کمترين کاري است که انجمن ها مي توانند انجام دهند.

مهندس گلستان آرا: فکر مي کنيد چرا انجمن ها از جاذبه افتاده اند.

رشيدي: يک مقدار شيخ کشي هم در طول اين چند سال شده، اغلب افراد و پيشکسوتان يا با يکديگر دعوا کرده اند يا در تخريب هم عمل نمودند.اين ميدان را براي برخي جوانترهاي بي ملاحظه بيشتر باز کرد تا در راستاي منافع خود اين روش را ادامه دهند.

کامراني: ايجاد انگيزه در اعضا را بايد جدي گرفت ، اميد را بايد به اعضا برگرداند و آنها را نسبت به سرنوشت خودشان حساس تر کرد. الان انفعال موجود يک ضعف اساسي است.

 پايان مطلب: 1391-02-16-08-05-24ثبت نظر درباره این مطلب
نام شما:
موضوع:
نوع ارسال:
شرح نظر:
حاصل عبارت:    =     

   


مـهمترین اخـبار  

چک لیست رای دادن
یادمان باشد؛ رای دادن اول راه است.
رقابت بر سرِ مبانى فكرى و يا شگردهاى انتخاباتى
بار ديگر فصل انتخابات فرا رسيده است و مهندسان استانهاى كشور براى انتخابى ديگر مهيّا مى شوند، انتخابى كه مقدرات مهندسى و مهندسان ....
گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی
گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی/ورود سازمان بازرسی به دعوای آخوندی و سازمان نظام مهندسی

اخبارحوزه ساختمان