رقابت بر سرِ مبانى فكرى و يا شگردهاى انتخاباتى

بار ديگر فصل انتخابات فرا رسيده است و مهندسان استانهاى كشور براى انتخابى ديگر مهيّا مى شوند، انتخابى كه مقدرات مهندسى و مهندسان ....

 

بار ديگر فصل انتخابات فرا رسيده است و مهندسان استانهاى كشوربراى انتخابى ديگر مهيّا مى شوند، انتخابى كه مقدرات مهندسى و مهندسان را به تعبيرى ساده براى حداقلسه سال آينده و با تفسيرى عميق تر براى سالهاى متمادى بعدى رقم خواهد زد.

اينكه در اين گونه رقابتها، مبانى فكرى، بُن مايه توفيقات كانديداها است و ياشگردهاى انتخاباتى آنها است كه سرنوشت انتخابات را رقم مى زندواينكه دامنه تاثير رقابت ها تا كدام مرزهاى مهندسى و يا مادون مهندسى در نوسان است و چه تاثيرى بر سرنوشت احاد مهندسان، جان و مال مردم و حتى منافع ملى مى گذارد، مقوله هايى است كه على القاعده موجبات تأمل بيشتر راى دهندگان مى شود ومعيارمسؤوليت پذيرى بانيان رقابت ها را فراهم مى كند.

شأن مهندسى و منزلت مهندسان ايجاب مى كند كه ارزش أراى خويش رادريابند  و دامنه تاثير مسؤوليت خود را بخوبى درك كنند. 

امروزه با توجه به وسعت دسترسى به اطلاعاتى كه به يمنِ امتيازِ حضور در دهكده جهانى و عصر اطلاعات فراهم شده، هيچ عذرى مبنى بر عدم شناخت كافى ازگروهها و جريانهاى فكرى پذيرفتنى نيست و هر رأيى كه به صندوق آرا ريخته مى شود ازبارِ مسؤوليتى آن متمايز و قابل تفكيك نيست.  

بدون رودربايستى و ملاحظات متداول بايد اذعان داشت كه كانديداهاورقباى انتخاباتى با انگيزه هاى متفاوتى در اين عرصه حضور يافته اند كه شامل طيف وسيعى از دلايل آشكار و نهان مىباشد. 

اگر چه اهداف اعتلائى و خدمت در راستاى نيل به اهداف والاى مهندس ىاز مقدس ترين انگيزه هايى است كه مى تواند بهترين ضمانت ها را براى بهترين آينده مهندسان رقم بزند، و در اين راستا ترديدى وجود ندارد، ولى بايد اذعان داشت كه همه كانديداها و گروه هاى رقيب از چنان درجه فرهيختگى برخوردار نيستند تا بتوانند ازحال و هواى شوق رسيدن به قدرت، ثروت و شهرت دورى گزينند و اوقات سه سال آينده خويش را وقف مهندسى، خدمت به مردم و صيانت از منافع ملى كنند. 

اندكى دقت در سابقه فكرى، نوع زيست كانديداها و فهرستى كه در آنها حضور يافته اند، پيدا وپنهان هر يك را آشكار مى سازد.

شاخص بعدى براى شناخت بيشتر كانديداها را مى توان در فهرستى كه درآن جاى گرفته اند و حاميان آنها جستجو كرد.

رصد كردن ائتلاف گروه ها و شگردهاى انتخاباتى آنها در زمره علائمى است كه از اين طريق،لوازم قابل ملاحظه اى را براى پى بردن به ريز و درشت، وپشت صحنه حضور كانديداها ومتجانس بودن آنها با جريان هاى فكرى فراهم مى سازد وحكمتِ "كبوتر با كبوترباز با باز" و اينكه "كند همجنس با همجنس پرواز" را به عنوان بهترين ابزار در ميان ابزارهاى ديگر به مدد تشخيص سره از ناسره، در كف اختيار راى دهندگان قرار مى دهد.  

به نظر نگارنده، راى دهندگان موظفند براى آراى خويش آنقدر ارزش قائل باشند و به صواب وعقاب تاثير راى خود بقدرى بيانديشند تا بدون مطالعه دقيقِ مبانى فكرى و شگردهاى انتخاباتى كانديداها و جريانهاى رقيب،راى خويش را به صندوق آرايى نريزند كه سرنوشت آينده سازمان استانها در گروى اهميت دادن به همين مقوله است و بدون ترديد مقدرات آينده مهندسان و مصرف كنندگان خدمات مهندسى در همين بزنگاه رقم مى خورد وميانگين لياقت مهندسان با همين سنجش مورد  قضاوت قرارمى گيرد.  

 

احمدرضا عاملى

10 مهر 1397
پايان مطلب: 1397/07/10         تعداد بازدیدازخبر: 102   مرتبهثبت نظر درباره این مطلب
نام شما:
موضوع:
نوع ارسال:
شرح نظر:
حاصل عبارت:    =  5  *  6

   


مـهمترین اخـبار  

چک لیست رای دادن
یادمان باشد؛ رای دادن اول راه است.
رقابت بر سرِ مبانى فكرى و يا شگردهاى انتخاباتى
بار ديگر فصل انتخابات فرا رسيده است و مهندسان استانهاى كشور براى انتخابى ديگر مهيّا مى شوند، انتخابى كه مقدرات مهندسى و مهندسان ....
گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی
گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی/ورود سازمان بازرسی به دعوای آخوندی و سازمان نظام مهندسی

اخبارحوزه ساختمان