نوستالژی کانون

جمع مهندسان پرانگیزه‏ ای که تلاششان ، کانون را حرکت می‏داد وبه جلو می‏برد، پراکنده شدند و فقط تعدادی که به دنبال دستورنقشه بودند ، باقی ماندند و به این گونه بود که کانون سراشیبی تند دوران افول خود را آغاز کرد و به سرعت ازهویت خود تهی شد

سبک‏ترشدیماما بالاتر نرفتم دیگر

باریکه از روی دوشمان برداشته شد ،بالهایمان بود  

        "گلاره جمشیدی"

اینروزها هریک از مهندسان قدیمی را که می‏بینی سر درددلشان باز می‏شود که یادش بخیر آن زمان که کانون داشتیم ونظام مهندسی نبود ! همه گلایه دارند از بوروکراسی امروز حاکم برنظام مهندسی ، ازاینکه با آنها در نظام با احترام رفتار نمی‏ شود و در کانون این گونه نبود .

 از فعالیتهای علمی و آموزشی کانون یاد می‏کنند ، ازنشریه آبادبوم،از ارج و قربی که کانون و به تبع آن مهندسان در سطح شهر داشتند . اززمانی که هرمسئله ی فنی در شهر بود، مسئولان از کانون نظر و کمک می‏خواستند و مردمهروقت کهبرای کمک فنی دستشان به جایی بند نمی‏شد ، به کانون به عنوان یک مرجع فنیقابلاعتماد رو می‏آوردند . 

این گذشته درخشان را همه به خاطر دارند . زمانی که مهندسانکرج با غرور و افتخار از تشکل خود یاد می‏کردند و به آن دلگرم بودند . ساعتها بدوندریافت هیچ دستمزدی در کمیسیونهای آن وقت می‏گذاشتند ، کلاسهای مختلف می‏گذاشتندوشرکت می‏کردند . کنترل داوطلبانه نقشه ‏ها را انجام می‏دادند ، برنامه هایی برایآموزش مجریان می‏ریختند، ،خود را موظف می‏دانستند  برای آموزش کارگران برنامه‏ریزی کنند، برای آگاه کردن مردم در مورد زلزله فیلم می‏ساختند ودر کانون برایآنان نمایش می‏دادند، درهمکاری با فرمانداری ، در یک برنامه جمعی ، مقاوم بودن کلمدارس کرج را بررسی میکردند ، عده ای بازوی فنی شورای شهر شده بودند و همه‏ یاینها به صورت رایگان ...گویی خود را یک تنه ، متولی پیاده کردن قانون می‏ دیدند وهمت کرده بودند همه ‏ی آنچه درقانون بود در کانون گرم وکوچکشان پیاده کنند . 

و همه اینها در زمانی بود که نظام مهندسی استان شانه به زیراین بارها نمی‏داد واز وزارت مسکن نیز توجهی به این اموردیده نمی‏شد. به راستی چهانگیزه ای این جمع را وادار به انجام این کارها می‏کرد؟جز آن که کانون را ازخودشان می‏دانستند وبرای سربلندی آن همه‏ گونه مایه می‏ گذاشتند ؟ کم نبود مجامعیکه تا دیر هنگام ادامه داشت و بحثهای تندی  که نهایتا بخاطر کانون و اهدافجمع همگرامی‏شد.بعد‏تر هنگامی که جمعیت کانون بیشتر شد و اختلاف نظرها بیشتر، هیاتمدیره وقتبرای جلب مشارکت بیشترواستفاده از تنوع آرا ، با تدبیری درست ، هیئت مدیرهادواریراتشکیل داد که متشکل از تمامی هیات مدیره های پیشین بود وپیامد این تدبیرپس ازاصلاح اساسنامه وگرفتن مجوز برای کانون، اتفاقات بزرگی همچون خرید ساختمانکانون وتشکیل تعاونی مهندسان وموفقیت‏های پیاپی در انتخابات نظام مهندسی  بودکه به یمن اتحاد و اتفاق اعضا صورت گرفت .

 تااین زمان همه متحد بودند هرچند بحث ها واختلاف نظرهایی هم وجود داشت،  اما چون همه کانون را ازخود می‏دانستند ، به اساسنامهکهمصوب جمع خودشان بود احترام میگذاشتند وهرآنچه صلاح می‏دانستند، در مجامع عمومیبهتصویب می‏رساندند و هیات مدیره ها نیز بر اساس آن عمل میکردند .اما به زودیزمانیفرا رسید که دیگر این گونه پیش نرفت . افزایش یکباره اعضا ی صاحب رای و عدمشناختآنان از افراد، باعث روی کار آمدن اشخاصی شد  که  حاضرنشدند به رای جمعتمکین کنند وبه نوبه‏ ی خود  قدرت را به منتخبان مجمع  واگذار کنند و ایننقطه عطفی در شکست کانون شد. چرا که دیگر آنچه این جمع را متحد و دلگرم نگهمی‏داشت از بین رفته بود . دیگرکسی کانون را از خود نمی‏دانست .

جمع مهندسان پرانگیزه‏ ای که تلاششان ، کانون راحرکت می‏دادوبه جلو می‏برد، پراکنده شدند و فقط تعدادی که به دنبال دستورنقشه بودند، باقیماندند و به این گونه بود که کانون سراشیبی تند  دوران افول خود راآغاز کرد و به سرعت  از هویت خود تهی شد .

دیگر دارندگان دستورنقشه ‏ها بودندکه در کانون حکمرانیمی‏کردند.ابلاغ مبحث دوم و  تشکیل شرکت‏های حقوقی قارچ‏گونه نیز این پروسهراتشدید کرد و کانون  صرفا مکانی شد برای ردوبدل کردن دستور نقشه ها ویارگیری‏های این گروه ها در انتخابات‏ نظام مهندسی که پس از شکل گیری استان البرزو  به تبع آن به وجود آمد‏ه بود .

هر چند تشکیل نظام مهندسی مستقل استان آرزوی دیرینه‏ یمهندسان کرجبود به این امید که با استفاده از قدرت وپشتوانه ‏ی قانونی نظام مهندسی، شان واعتبار گذشته را دوباره زنده کنند ، اما اکنون که چند سال از تشکیل نظاممهندسی البرزمی‏گذرد، واقعیت ها نشان داده است که نظام مهندسی به دلایل ماهوی وشکلی و نحوه عملکردفعلی خود ، ناتوان تر از آن بوده است که این آرزوها را جامه ‏یعمل بپوشاند .

در چنین شرایطی موجودیت منطقی کانون تعریف جدیدی را طلبمی‏کرد که هیات مدیره فعلی کانون نیز آن را وعده دادهبود ، غافل از اینکه دمیدنروح تازه ای به کانون تنها با  جلب اعتماد و همفکری اکثریت اعضا و ایجادجو همدلی و مشارکت واقعی ایشان میسر است .اما  شوربختانه  گویا دیگر اینمفاهیم فراموش شده است و در ذهنهیات مدیره ‏های جدید جایگاهی ندارد . اینها بهکنار،اکنون در کمال شگفتی می ‏بینیمکه حتی مجمع عمومی عادی سالانه برای گزارشبیلان و تصویب بودجه و غیره...که  بدیهی ترین حقوق اعضا برطبقاساسنامه است ،برگزار نمی‏شود و با گذشت یک سال از موعد انتخابات هیات مدیرهکانون، اقدامی برایبرگزاری انتخابات هیات‏ مدیره صورت نمی‏گیرد و شگفت ‏تر اینکه کسی به این اوضاعواکنشی نشان نمی‏دهد . گویا همه به خواب رفته ‏اند و رخوت وسستی همه را فرا گرفته است. 

آیا این  نشان دهنده نقطه ‏یپایانکار این تشکل خودجوش وقدیمی مهندسان کرج نیست ؟ تشکلیکه زمانی تنها بر اساس ارادهجمع اعضا شکل گرفت و بالنده شد ،اکنون در غیاب کاملاین جمع  چه دلیلی برایموجودیت دارد ؟ وآنان که کانون را اینگونه می‏خواهند و اداره می‏کنند آیا به دستخود آخرین ضربه هارا بر وجاهت حضور  این تشکل  وارد نمی‏کنند؟پايان مطلب: 1395/12/21         تعداد بازدیدازخبر: 943   مرتبهثبت نظر درباره این مطلب
نام شما:
موضوع:
نوع ارسال:
شرح نظر:
حاصل عبارت:    =  6  *  7

   


مـهمترین اخـبار  

گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی
گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی/ورود سازمان بازرسی به دعوای آخوندی و سازمان نظام مهندسی
دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان
وزیر راه و شهرسازی، دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان را فراهم می‌آورد، در ۴ بند همراه با جدول پیوست ابلاغ کرد.
بيانيه تلگرامي وزير در خصوص بخشنامه جديد
بيانيه تلگرامي كانال وزير راه و شهرسازي در خصوص بخشنامه جديد "منع مداخله كارمندان دولت در ارايه خدمات مهندسي ساختمان"
پناهگاه ضروری ساخته شده از مقوا
بناهای او اغلب به عنوان مسکن موقت، برای کمک به محرومان در کشورهای فاجعه زده مانند هائیتی، رواندا یا ژاپن در نظر گرفته شدند. اما اغلب این ساختمان‌ها‌ برای مدتها‌ی طولانی پس از اینکه مورد استفاده قرار می‌گیرند و به چشم اندازی مورد علاقه ی مردم مبدل می‌شوند

اخبارحوزه ساختمان