نوستالژی کانون

جمع مهندسان پرانگیزه‏ ای که تلاششان ، کانون را حرکت می‏داد وبه جلو می‏برد، پراکنده شدند و فقط تعدادی که به دنبال دستورنقشه بودند ، باقی ماندند و به این گونه بود که کانون سراشیبی تند دوران افول خود را آغاز کرد و به سرعت ازهویت خود تهی شد

سبک‏ترشدیماما بالاتر نرفتم دیگر

باریکه از روی دوشمان برداشته شد ،بالهایمان بود  

        "گلاره جمشیدی"

اینروزها هریک از مهندسان قدیمی را که می‏بینی سر درددلشان باز می‏شود که یادش بخیر آن زمان که کانون داشتیم ونظام مهندسی نبود ! همه گلایه دارند از بوروکراسی امروز حاکم برنظام مهندسی ، ازاینکه با آنها در نظام با احترام رفتار نمی‏ شود و در کانون این گونه نبود .

 از فعالیتهای علمی و آموزشی کانون یاد می‏کنند ، ازنشریه آبادبوم،از ارج و قربی که کانون و به تبع آن مهندسان در سطح شهر داشتند . اززمانی که هرمسئله ی فنی در شهر بود، مسئولان از کانون نظر و کمک می‏خواستند و مردمهروقت کهبرای کمک فنی دستشان به جایی بند نمی‏شد ، به کانون به عنوان یک مرجع فنیقابلاعتماد رو می‏آوردند . 

این گذشته درخشان را همه به خاطر دارند . زمانی که مهندسانکرج با غرور و افتخار از تشکل خود یاد می‏کردند و به آن دلگرم بودند . ساعتها بدوندریافت هیچ دستمزدی در کمیسیونهای آن وقت می‏گذاشتند ، کلاسهای مختلف می‏گذاشتندوشرکت می‏کردند . کنترل داوطلبانه نقشه ‏ها را انجام می‏دادند ، برنامه هایی برایآموزش مجریان می‏ریختند، ،خود را موظف می‏دانستند  برای آموزش کارگران برنامه‏ریزی کنند، برای آگاه کردن مردم در مورد زلزله فیلم می‏ساختند ودر کانون برایآنان نمایش می‏دادند، درهمکاری با فرمانداری ، در یک برنامه جمعی ، مقاوم بودن کلمدارس کرج را بررسی میکردند ، عده ای بازوی فنی شورای شهر شده بودند و همه‏ یاینها به صورت رایگان ...گویی خود را یک تنه ، متولی پیاده کردن قانون می‏ دیدند وهمت کرده بودند همه ‏ی آنچه درقانون بود در کانون گرم وکوچکشان پیاده کنند . 

و همه اینها در زمانی بود که نظام مهندسی استان شانه به زیراین بارها نمی‏داد واز وزارت مسکن نیز توجهی به این اموردیده نمی‏شد. به راستی چهانگیزه ای این جمع را وادار به انجام این کارها می‏کرد؟جز آن که کانون را ازخودشان می‏دانستند وبرای سربلندی آن همه‏ گونه مایه می‏ گذاشتند ؟ کم نبود مجامعیکه تا دیر هنگام ادامه داشت و بحثهای تندی  که نهایتا بخاطر کانون و اهدافجمع همگرامی‏شد.بعد‏تر هنگامی که جمعیت کانون بیشتر شد و اختلاف نظرها بیشتر، هیاتمدیره وقتبرای جلب مشارکت بیشترواستفاده از تنوع آرا ، با تدبیری درست ، هیئت مدیرهادواریراتشکیل داد که متشکل از تمامی هیات مدیره های پیشین بود وپیامد این تدبیرپس ازاصلاح اساسنامه وگرفتن مجوز برای کانون، اتفاقات بزرگی همچون خرید ساختمانکانون وتشکیل تعاونی مهندسان وموفقیت‏های پیاپی در انتخابات نظام مهندسی  بودکه به یمن اتحاد و اتفاق اعضا صورت گرفت .

 تااین زمان همه متحد بودند هرچند بحث ها واختلاف نظرهایی هم وجود داشت،  اما چون همه کانون را ازخود می‏دانستند ، به اساسنامهکهمصوب جمع خودشان بود احترام میگذاشتند وهرآنچه صلاح می‏دانستند، در مجامع عمومیبهتصویب می‏رساندند و هیات مدیره ها نیز بر اساس آن عمل میکردند .اما به زودیزمانیفرا رسید که دیگر این گونه پیش نرفت . افزایش یکباره اعضا ی صاحب رای و عدمشناختآنان از افراد، باعث روی کار آمدن اشخاصی شد  که  حاضرنشدند به رای جمعتمکین کنند وبه نوبه‏ ی خود  قدرت را به منتخبان مجمع  واگذار کنند و ایننقطه عطفی در شکست کانون شد. چرا که دیگر آنچه این جمع را متحد و دلگرم نگهمی‏داشت از بین رفته بود . دیگرکسی کانون را از خود نمی‏دانست .

جمع مهندسان پرانگیزه‏ ای که تلاششان ، کانون راحرکت می‏دادوبه جلو می‏برد، پراکنده شدند و فقط تعدادی که به دنبال دستورنقشه بودند، باقیماندند و به این گونه بود که کانون سراشیبی تند  دوران افول خود راآغاز کرد و به سرعت  از هویت خود تهی شد .

دیگر دارندگان دستورنقشه ‏ها بودندکه در کانون حکمرانیمی‏کردند.ابلاغ مبحث دوم و  تشکیل شرکت‏های حقوقی قارچ‏گونه نیز این پروسهراتشدید کرد و کانون  صرفا مکانی شد برای ردوبدل کردن دستور نقشه ها ویارگیری‏های این گروه ها در انتخابات‏ نظام مهندسی که پس از شکل گیری استان البرزو  به تبع آن به وجود آمد‏ه بود .

هر چند تشکیل نظام مهندسی مستقل استان آرزوی دیرینه‏ یمهندسان کرجبود به این امید که با استفاده از قدرت وپشتوانه ‏ی قانونی نظام مهندسی، شان واعتبار گذشته را دوباره زنده کنند ، اما اکنون که چند سال از تشکیل نظاممهندسی البرزمی‏گذرد، واقعیت ها نشان داده است که نظام مهندسی به دلایل ماهوی وشکلی و نحوه عملکردفعلی خود ، ناتوان تر از آن بوده است که این آرزوها را جامه ‏یعمل بپوشاند .

در چنین شرایطی موجودیت منطقی کانون تعریف جدیدی را طلبمی‏کرد که هیات مدیره فعلی کانون نیز آن را وعده دادهبود ، غافل از اینکه دمیدنروح تازه ای به کانون تنها با  جلب اعتماد و همفکری اکثریت اعضا و ایجادجو همدلی و مشارکت واقعی ایشان میسر است .اما  شوربختانه  گویا دیگر اینمفاهیم فراموش شده است و در ذهنهیات مدیره ‏های جدید جایگاهی ندارد . اینها بهکنار،اکنون در کمال شگفتی می ‏بینیمکه حتی مجمع عمومی عادی سالانه برای گزارشبیلان و تصویب بودجه و غیره...که  بدیهی ترین حقوق اعضا برطبقاساسنامه است ،برگزار نمی‏شود و با گذشت یک سال از موعد انتخابات هیات مدیرهکانون، اقدامی برایبرگزاری انتخابات هیات‏ مدیره صورت نمی‏گیرد و شگفت ‏تر اینکه کسی به این اوضاعواکنشی نشان نمی‏دهد . گویا همه به خواب رفته ‏اند و رخوت وسستی همه را فرا گرفته است. 

آیا این  نشان دهنده نقطه ‏یپایانکار این تشکل خودجوش وقدیمی مهندسان کرج نیست ؟ تشکلیکه زمانی تنها بر اساس ارادهجمع اعضا شکل گرفت و بالنده شد ،اکنون در غیاب کاملاین جمع  چه دلیلی برایموجودیت دارد ؟ وآنان که کانون را اینگونه می‏خواهند و اداره می‏کنند آیا به دستخود آخرین ضربه هارا بر وجاهت حضور  این تشکل  وارد نمی‏کنند؟پايان مطلب: 1395/12/21         تعداد بازدیدازخبر: 1057   مرتبهثبت نظر درباره این مطلب
نام شما:
موضوع:
نوع ارسال:
شرح نظر:
حاصل عبارت:    =  8  *  4

   


مـهمترین اخـبار  

چک لیست رای دادن
یادمان باشد؛ رای دادن اول راه است.
رقابت بر سرِ مبانى فكرى و يا شگردهاى انتخاباتى
بار ديگر فصل انتخابات فرا رسيده است و مهندسان استانهاى كشور براى انتخابى ديگر مهيّا مى شوند، انتخابى كه مقدرات مهندسى و مهندسان ....
گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی
گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی/ورود سازمان بازرسی به دعوای آخوندی و سازمان نظام مهندسی

اخبارحوزه ساختمان