نتایج رسمی انتخابات شوراهای شهرکرج

به گزارش سایت صنما، فرمانداری کرج، نتیجه و اسامی نهایی انتخابات شورای شهر کرج برگزار شده در 19 اردیبهشت ماه سال 96 را به شرح زیر اعلام نمود.

نتایج نهایی انتخابات شورای شهر کرج 96

اعضای اصلی:

1- عباس زارع                              نام پدر: رمضان                     دارای 83652 رای

2- محمدحسین خلیلی اردکانی                نام پدر:محمد                      دارای 63719 رای

3- مهدی حاجی قاسمی                       نام پدر: عباس                     دارای 57773 رای

4- منصور وحیدی                           نام پدر: قاسم                     دارای 56176 رای

5-غدیر مهدوی کلیشمی                       نام پدر: ذوالفعلی                 دارای 56043 رای

6- احد رسولی                               نام پدر: اژدر                       دارای 54765 رای

7- اکبر سلیم نژاد                            نام پدر: ابراهیم                    دارای 53897 رای

8 - حسین محمدی                           نام پدر: محمد                      دارای 52134 رای

9- سارا دشت گرد                           نام پدر: حاج على                  دارای 51781 رای

10- محمد نبیونی                             نام پدر: اسماعیل                  دارای 51706 رای

11- فریده بزنی                              نام پدر:  فتحی                     دارای 51569 رای

12- رحیم خستو                             نام پدر: على اصغر                 دارای 50382 رای

13-فرج الله ایلیات                           نام پدر:حبیب اله                    دارای 49536 رای

 

اعضای علی البدل:

1- محمدکاظم تفته                     نام پدر: محمود                      دارای 46487 رای

2- مصطفی سعیدی سیرایی          نامپدر: مستعلی                   دارای 43914 رای

3-مریم قهرمانی صارم                  نام پدر: علی                        دارای 39270 رای

4-میر ابراهیم صدیق                    نام پدر: میرمحمود                  دارای 33629 رای 

5-فاطمه اسکندری                      نام پدر: علی                        دارای 33303 رای

6- علی حاج کاظم                      نام پدر: اکبر                          دارای 30356رای

7-غفور قاسم پور                   نام پدر: اسماعیل                        دارای 27537 رای    

8- قربان کوهستانی                  نام پدر:قربان                           دارای 26523 رای

 

مشاهده تعداد آرای کلیه نامزدها در ادامه مطلب

 

 _1 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺒﺎﺱ ﺯﺍﺭﻉ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ 83652 ﺭﺍﻱ

_2 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺧﻠﻴﻠﻲ ﺍﺭﺩﻛﺎﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 63719 ﺭﺍﻱ

_3 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﺣﺎﺟﻲ ﻗﺎﺳﻤﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﺒﺎﺱﺩﺍﺭﺍﻱ 57773 ﺭﺍﻱ

_4 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻭﺣﻴﺪﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻗﺎﺳﻢ ﺩﺍﺭﺍﻱ 56176 ﺭﺍﻱ

_5 ﺁﻗﺎﻱ ﻏﺪﻳﺮ ﻣﻬﺪﻭﻱ ﻛﻠﻴﺸﻤﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﺫﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 56043 ﺭﺍﻱ

_6 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺣﺪ ﺭﺳﻮﻟﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍژﺩﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ 54765 ﺭﺍﻱ

_7 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻛﺒﺮ ﺳﻠﻴﻢ ﻧﮋﺍﺩ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢﺩﺍﺭﺍﻱ 53897 ﺭﺍﻱ

_8 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 52134 ﺭﺍﻱ

_9 ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺎﺭﺍ ﺩﺷﺖ ﮔﺮﺩ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﺎﺝ ﻋﻠﻰﺩﺍﺭﺍﻱ 51781 ﺭﺍﻱ

_10 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻮﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞﺩﺍﺭﺍﻱ 51706 ﺭﺍﻱ

_11 ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺑﺰﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻓﺘﺤﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 51569 ﺭﺍﻱ

_12 ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺣﻴﻢ ﺧﺴﺘﻮ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ 50382 ﺭﺍﻱ

_13 ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺮﺝ ﺍﻟﻪ ﺍﻳﻠﻴﺎﺕ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻪﺩﺍﺭﺍﻱ 49536 ﺭﺍﻱ

_14 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﺗﻔﺘﻪ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ 46487 ﺭﺍﻱ

_15 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺳﻌﻴﺪﻱ ﺳﻴﺮﺍﺋﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﻣﺴﺘﻌﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 43914 ﺭﺍﻱ

_16 ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﺻﺎﺭﻡ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻲﺩﺍﺭﺍﻱ 39270 ﺭﺍﻱ

_17 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻴﺮﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺻﺪﻳﻖ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﻴﺮﻣﺤﻤﻮﺩﺩﺍﺭﺍﻱ 33629 ﺭﺍﻱ

_18 ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 33303 ﺭﺍﻱ

_19 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﺣﺎﺟﻲ ﻛﺎﻇﻢ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﮐﺒﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ 30356 ﺭﺍﻱ

_20 ﺁﻗﺎﻱ ﻏﻔﻮﺭ ﻗﺎﺳﻢ ﭘﻮﺭ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞﺩﺍﺭﺍﻱ 27537 ﺭﺍﻱ

_21 ﺁﻗﺎﻱ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻗﺮﺑﺎﻥﺩﺍﺭﺍﻱ 26523 ﺭﺍﻱ

_22 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﺎﻡ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺯﻳﻦﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 25396 ﺭﺍﻱ

_23 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﺩﻕ ﺑﺎﻏﺴﺘﺎﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﺒﺎﺱﺩﺍﺭﺍﻱ 24260 ﺭﺍﻱ

_24 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﺮ ﻳﺰﺩﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﺴﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 21673 ﺭﺍﻱ

_25 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﺭﺍﺳﺖ ﺭﻭﺵ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪﺩﺍﺭﺍﻱ 19428 ﺭﺍﻱ

_26 ﺁﻗﺎﻱ ﺑﻬﻨﺎﻡ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺩﺍﺭﺍﻱ 19135 ﺭﺍﻱ

_27 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎﺋﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻓﻀﻞﺍﻟﻠﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 17944 ﺭﺍﻱ

_28 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻴﺮﻭﺯﮔﺎﻩ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻟﻪﺩﺍﺭﺍﻱ 15641 ﺭﺍﻱ

_29 ﺁﻗﺎﻱ ﺑﻬﻨﺎﻡ ﻧﻮﺭﻱ ﺯﺍﺩﻩ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺪﺩﺩﺍﺭﺍﻱ 14906 ﺭﺍﻱ

_30 ﺁﻗﺎﻱ ﺻﻤﺪ ﻃﻠﻮﻋﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 14778 ﺭﺍﻱ

_31 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﺍﺩﮔﻮ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢﺩﺍﺭﺍﻱ 14772 ﺭﺍﻱ

_32 ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺣﻨﺎﺯ ﭘﻮﺭﻣﻈﺎﻫﺮﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻫﺎﺟﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ 14580 ﺭﺍﻱ

_33 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﮔﻠﻮﻧﺪ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 14080 ﺭﺍﻱ

_34 ﺁﻗﺎﻱ ﺧﺴﺮﻭ ﺳﺮﺣﺪﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﺒﺎﺱ ﺩﺍﺭﺍﻱ 14077 ﺭﺍﻱ

_35 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻧﻈﺮﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 13953 ﺭﺍﻱ

_36 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺰﻳﺰ ﺻﺪﺭﻧﮋﺍﺩ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 13732 ﺭﺍﻱ

_37 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﻣﺮﺗﻀﻲ ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﻲ ﺭﻧﺎﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 12978 ﺭﺍﻱ

_38 ﺁﻗﺎﻱ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪ ﻛﻴﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺯﮐﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 12674 ﺭﺍﻱ

_39 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﺮ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢﺩﺍﺭﺍﻱ 12259 ﺭﺍﻱ

_40 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺑﺎﺫﺭ ﺧﺪﺍﺑﻴﻦ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ 12022 ﺭﺍﻱ

_41 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺨﺸﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎﺩﺍﺭﺍﻱ 11140 ﺭﺍﻱ

_42 ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺁﺟﻮﺭﻟﻮ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺑﺮﺍﺗﻌﻠﻲﺩﺍﺭﺍﻱ 10753 ﺭﺍﻱ

_43 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪﺍﺑﻴﻦ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻧﺼﺮﺍﻟﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 10469 ﺭﺍﻱ

_44 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺠﻴﺪ ﻛﺎﻭﻳﺎﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲﺩﺍﺭﺍﻱ 10415 ﺭﺍﻱ

_45 ﺁﻗﺎﻱ ﻛﻴﻬﺎﻥ ﻧﺮﻳﻤﺎﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﺴﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 10150 ﺭﺍﻱ

_46 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎﺩﺍﺭﺍﻱ 9998 ﺭﺍﻱ

_47 ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺁﺟﻮﺭﻟﻮ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮﺩﺍﺭﺍﻱ 9703 ﺭﺍﻱ

_48 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﻌﺼﻮﻣﻌﻠﻰﺩﺍﺭﺍﻱ 9656 ﺭﺍﻱ

_49 ﺁﻗﺎﻱ ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﺟﻠﻴﻠﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎﻥﺩﺍﺭﺍﻱ 9363 ﺭﺍﻱ

_50 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﺪﻳﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﻳﻮﺏ ﺩﺍﺭﺍﻱ 9341 ﺭﺍﻱ

_51 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 9131 ﺭﺍﻱ

_52 ﺁﻗﺎﻱ ﻧﻮﻳﺪ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎﺩﺍﺭﺍﻱ 9079 ﺭﺍﻱ

_53 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 8872 ﺭﺍﻱ

_54 ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺿﺎ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻠﻪ ﻟﻮ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻠﻪﺩﺍﺭﺍﻱ 8856 ﺭﺍﻱ

_55 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺮﻋﻠﻲ ﻗﺒﺎﺩﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎﻥﺩﺍﺭﺍﻱ 8313 ﺭﺍﻱ

_56 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺍﺩﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 8312 ﺭﺍﻱ

_57 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻨﻲ ﮔﺮﺩﻩ ﻛﻮﻫﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﺴﻦﺩﺍﺭﺍﻱ 8200 ﺭﺍﻱ

_58 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺭﻱ ﻣﻘﺪﻡ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺴﻴﺢ ﺍﻟﻪﺩﺍﺭﺍﻱ 7698 ﺭﺍﻱ

_59 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻟﻨﮕﻮﺭﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺷﺎﻫﭙﻮﺭﺩﺍﺭﺍﻱ 7542 ﺭﺍﻱ

_60 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺻﻐﺮ ﻛﺮﺩﻋﻠﻲ ﻭﻧﺪ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻥﺩﺍﺭﺍﻱ 6958 ﺭﺍﻱ

 _61 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺒﻴﺒﻲ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻟﻮ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﺍﺷﺮﻑ ﺁﻗﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ 6937 ﺭﺍﻱ

_62 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻦ ﻋﺰﺗﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 6854 ﺭﺍﻱ

_63 ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺑﺎﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮﺍﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺠﻴﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 6107 ﺭﺍﻱ

_64 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺫﺭﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﮐﺒﺮﺩﺍﺭﺍﻱ 6033 ﺭﺍﻱ

_65 ﺁﻗﺎﻱ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﺑﻴﺪﺍﺧﻮﻳﺪﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ 5548 ﺭﺍﻱ

_66 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻛﻴﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﻨﺎﻑ ﺩﺍﺭﺍﻱ 5509 ﺭﺍﻱ

_67 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﺍﺭﻉ ﻧﻴﺮﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪﺩﺍﺭﺍﻱ 5369 ﺭﺍﻱ

_68 ﺁﻗﺎﻱ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺗﺮﻛﺎﺷﻮﻧﺪ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮﺩﺍﺭﺍﻱ 5228 ﺭﺍﻱ

_69 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭﺧﺎﻛﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻪﺩﺍﺭﺍﻱ 5140 ﺭﺍﻱ

_70 ﺁﻗﺎﻱ ﻳﺪﺍﻟﻪ ﻛﻤﺎﻟﻲ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺻﻔﺮﺩﺍﺭﺍﻱ 5135 ﺭﺍﻱ

_71 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﺣﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺎ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﺻﻔﺮﻋﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 4939 ﺭﺍﻱ

_72 ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﻗﻮﺭﭼﻴﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 4920 ﺭﺍﻱ

_73 ﺁﻗﺎﻱ ﻭﺣﻴﺪ ﻗﺎﺳﻤﻲ ﻭﻧﺪ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺭﺳﺘﻤﻌﻠﻰﺩﺍﺭﺍﻱ 4830 ﺭﺍﻱ

_74 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻴﻚ ﺯﺍﺭﻉ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺻﻔﺖ ﺍﻟﻠﻪﺩﺍﺭﺍﻱ 4638 ﺭﺍﻱ

_75 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺗﺮﻛﺎﺷﻮﻧﺪ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺩﺩﺍﺭﺍﻱ 4519 ﺭﺍﻱ

_76 ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺿﺎ ﻭﻓﺎﺋﻲ ﻣﻬﺮ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺟﻌﻔﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ 3752 ﺭﺍﻱ

_77 ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺟﻌﻔﺮﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺩﺍﺭﺍﺏ ﺩﺍﺭﺍﻱ 3591 ﺭﺍﻱ

_78 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻭﻳﺴﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﺴﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 3579 ﺭﺍﻱ

_79 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻤﺪﺍﺭ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﮐﺒﺮﺩﺍﺭﺍﻱ 3561 ﺭﺍﻱ

_80 ﺁﻗﺎﻱ ﻭﺣﻴﺪﺭﺿﺎ ﺷﺮﻑ ﺧﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺠﻴﺪﺩﺍﺭﺍﻱ 3534 ﺭﺍﻱ

_81 ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺍﻣﻴﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎﺁﺯﺍﺩ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺑﻬﺮﻭﺯﺩﺍﺭﺍﻱ 3529 ﺭﺍﻱ

_82 ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪﺍﺑﻴﻦ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺩﺍﻭﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ 3481 ﺭﺍﻱ

_83 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺻﺎﺩﻕ ﺩﺍﺭﺍﻱ 3454 ﺭﺍﻱ

_84 ﺁﻗﺎﻱ ﺑﻬﺮﺍﺩ ﺟﻌﻔﺮﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺴﻠﻢ ﺩﺍﺭﺍﻱ 3354 ﺭﺍﻱ

_85 ﺁﻗﺎﻱ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺍﻛﺒﺮﻱ ﻗﺮﻩ ﺍﻭﻧﻪ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 3292 ﺭﺍﻱ

_86 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﺰﻳﺰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 3227 ﺭﺍﻱ

 _87 ﺁﻗﺎﻱ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢﺩﺍﺭﺍﻱ 3090 ﺭﺍﻱ

_88 ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻭﺭﻛﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﺳﺤﻖﺩﺍﺭﺍﻱ 3070 ﺭﺍﻱ

_89 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﻋﺮﺏ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻗﻨﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 3055 ﺭﺍﻱ

_90 ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﻧﻮﺷﻪ ﺋﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻓﺮﻳﺒﺮﺯﺩﺍﺭﺍﻱ 3044 ﺭﺍﻱ

_91 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﻣﺤﺴﻦ ﺗﺮﺍﺑﻲ ﻗﺮﻳﻪ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﺳﻴﺪ ﺟﻠﻴﻞ ﺩﺍﺭﺍﻱ 2957 ﺭﺍﻱ

_92 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﻴﮑﺎﺋﻴﻞ ﺩﺍﺭﺍﻱ 2903 ﺭﺍﻱ

_93 ﺁﻗﺎﻱ ﺑﻬﻤﻦ ﺍﻳﺰﺩﺑﻴﻦ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻧﺒﻲ ﺍﻟﻪﺩﺍﺭﺍﻱ 2848 ﺭﺍﻱ

_94 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻻﻣﻌﻲﺭﺍﻣﻨﺪﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 2794 ﺭﺍﻱ

_95 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺠﻴﺪ ﻓﻴﺮﻭﺯﺑﺨﺖﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺩﺍﻭﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ 2779 ﺭﺍﻱ

_96 ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺎﺭﺍ ﺑﻴﮕﺪﻟﻲﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﮔﻮﻫﺮ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 2765 ﺭﺍﻱ

_97 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻠﻤﻲ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ 2759 ﺭﺍﻱ

_98 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﺍﺷﺮﻑ ﺁﺩﻳﻨﻪﻭﻧﺪ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺧﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 2733 ﺭﺍﻱ

_99 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎﺭﻭﺳﺘﺎﻛﺎﺭﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 2733 ﺭﺍﻱ

_100 ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻻﺯﻣﻲ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﺯﻳﺪﺍﻟﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 2731 ﺭﺍﻱ

_101 ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻣﻬﺪﻭﻱ ﻓﺮﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻮﺿﻌﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 2692 ﺭﺍﻱ

_102 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺍﻟﻪﺍﻳﻨﺎﻧﻠﻮﻃﺎﻳﻔﻪ ﻳﻐﻤﺮﻟﻮ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺩﺍﺭﺍﻱ 2591 ﺭﺍﻱ

_103 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﺑﻬﺎﺭﻱ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﻣﻈﻔﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ 2525 ﺭﺍﻱ

_104 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﺭﺣﻤﺎﻧﻲ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﺳﺒﺰﻋﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 2522 ﺭﺍﻱ

_105 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﺑﻴﺎﺕ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﻣﺤﺴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 2522 ﺭﺍﻱ

_106 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﺴﻦ ﺧﺪﺍﺑﺨﺸﻲﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 2487 ﺭﺍﻱ

_107 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺣﻤﺪﻋﻠﻲﻗﻨﺒﺮﻫﺮﺍﺗﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﺰﺕ ﺍ.. ﺩﺍﺭﺍﻱ 2456 ﺭﺍﻱ

_108 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻛﺮﻣﻲ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 2436 ﺭﺍﻱ

_109 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺣﻤﺘﻲ ﻛﻴﺎﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 2427 ﺭﺍﻱ

_110 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮﻱﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 2421 ﺭﺍﻱ

_111 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥﺳﻮﻟﻘﺎﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺭﺣﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ 2360 ﺭﺍﻱ

_112 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﻤﺰﻩ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻴﻤﻲﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻫﺎﺷﻢ ﺩﺍﺭﺍﻱ 2354 ﺭﺍﻱ

_113 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦﺩﻫﻘﺎﻧﻲ ﺑﻨﺎﺩﻛﻮﻛﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ 2351 ﺭﺍﻱ

_114 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﻭﺍﺷﻘﺎﻧﻲﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ 2323 ﺭﺍﻱ

_115 ﺁﻗﺎﻱ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺗﺮﻛﺎﺷﻮﻧﺪﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻠﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 2206 ﺭﺍﻱ

_116 ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺿﺎ ﻋﺒﺎﺱ ﺯﺍﺩﻩﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍژﺩﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ 2194 ﺭﺍﻱ

_117 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻗﻠﻲﭘﻮﺭ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ 2172 ﺭﺍﻱ

_118 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﺴﻦ ﺍﻣﺠﺪﻳﺎﻥﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﺳﺪﺍﻟﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 2144 ﺭﺍﻱ

_119 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 2066 ﺭﺍﻱ

_120 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﺣﻤﺪﻭﻧﺪﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﺴﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 2065 ﺭﺍﻱ

_121 ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻧﺠﻔﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 2056 ﺭﺍﻱ

_122 ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﺁﺟﻮﺭﻟﻮ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 2022 ﺭﺍﻱ

_123 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻣﻴﺮﻱ ﻧﮋﺍﺩ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪﺩﺍﺭﺍﻱ 1985 ﺭﺍﻱ

_124 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎﺑﺎﺯﺍﺩﻩ ﻣﻘﺪﻡ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﺣﻤﺪﺩﺍﺭﺍﻱ 1967 ﺭﺍﻱ

_125 ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻴﺪﻩ ﻧﺪﺍ ﻣﻴﺮﺣﺎﺝ ﻳﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺳﻴﺪﺍﺣﻤﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1963 ﺭﺍﻱ

_126 ﺁﻗﺎﻱ ﺩﺍﻭﺩ ﻳﺰﺩﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﺴﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1962 ﺭﺍﻱ

_127 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻴﺮﻗﺎﺩﺭ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﻴﺮﻫﺎﺷﻢﺩﺍﺭﺍﻱ 1946 ﺭﺍﻱ

_128 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻗﺮﺍﻣﺤﻤﺪﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1927 ﺭﺍﻱ

_129 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﺑﻬﺎﺩﺭﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻧﺎﺩﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1898 ﺭﺍﻱ

_130 ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺯﺍﺭﻋﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﺳﮑﻨﺪﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1891 ﺭﺍﻱ

_131 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﺑﻬﺮﺍﻣﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﺭﺳﻼﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1887 ﺭﺍﻱ

_132 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪﺩﺍﺭﺍﻱ 1821 ﺭﺍﻱ

_133 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺒﺎﺱ ﺟﻌﻔﺮﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﮐﺮﻡ ﺭﺿﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1810 ﺭﺍﻱ

_134 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﺴﻦ ﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎﺩﺍﺭﺍﻱ 1807 ﺭﺍﻱ

_135 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﺩﻕ ﺟﻌﻔﺮﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻳﺪﺍﻟﻠﻪﺩﺍﺭﺍﻱ 1803 ﺭﺍﻱ

_136 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﻤﻴﺪ ﺍﺣﺪﻱ ﻛﻮﭼﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪﺩﺍﺭﺍﻱ 1781 ﺭﺍﻱ

_137 ﺁﻗﺎﻱ ﭘﮋﻣﺎﻥ ﻣﺨﺒﺮﺭﻳﺰﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺷﺎﭘﻮﺭﺩﺍﺭﺍﻱ 1753 ﺭﺍﻱ

_138 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺷﻤﺎﺧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻟﻪﺩﺍﺭﺍﻱ 1741 ﺭﺍﻱ

_139 ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺮﺟﺲ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﻣﺪﺭﺳﻲ ﺭﺍﺩ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﺳﻴﺪﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1715 ﺭﺍﻱ

_140 ﺁﻗﺎﻱ ﺟﻼﻝ ﻣﻠﻜﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺑﺮﺟﻌﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1702 ﺭﺍﻱ

_141 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻳﺤﻴﻲ ﺯﺍﺩﻣﻘﺪﻡ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﺍﺣﻤﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1701 ﺭﺍﻱ

_142 ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺿﺎ ﭘﺎﻟﻮﺍﻧﻪ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1679 ﺭﺍﻱ

_143 ﺁﻗﺎﻱ ﺑﺎﺑﻚ ﺗﺮﻛﺎﺷﻮﻧﺪ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻓﺮﺝ ﺍﻟﻠﻪﺩﺍﺭﺍﻱ 1664 ﺭﺍﻱ

_144 ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﻟﻮ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎﺩﺍﺭﺍﻱ 1663 ﺭﺍﻱ

_145 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﻫﻤﺘﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1643 ﺭﺍﻱ

_146 ﺧﺎﻧﻢ ﻏﺰﺍﻟﻪ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦﺩﺍﺭﺍﻱ 1616 ﺭﺍﻱ

_147 ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺣﺴﻦ ﭘﻮﺭ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1612 ﺭﺍﻱ

_148 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩﻋﻠﻲﺷﻌﺒﺎﻧﻲ ﺧﻠﺞ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺷﮑﺮﺍﻟﻠﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1608 ﺭﺍﻱ

_149 ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺮﻳﺪ ﻗﻤﺮﻱ ﮔﻨﺒﺪﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻳﺪﺍﻟﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1601 ﺭﺍﻱ

_150 ﺁﻗﺎﻱ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻪ ﺑﺨﺸﻲﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻭﺳﻂ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1589 ﺭﺍﻱ

_151 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﺯﻛﻲ ﺯﺍﺩﻩﻗﺮﻳﻪ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1578 ﺭﺍﻱ

_152 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﺻﻤﺪﻱﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺭﺟﺒﻌﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1575 ﺭﺍﻱ

_153 ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻴﻼ ﺣﻀﺮﺗﻲﻟﻴﻮﺍﺭﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1563 ﺭﺍﻱ

_154 ﺁﻗﺎﻱ ﻳﻮﺳﻒ ﺟﻬﺎﻧﻲﭘﻮﺭﺳﮕﺰﺁﺑﺎﺩﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺭﺣﻴﻢ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1491 ﺭﺍﻱ

_155 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﻤﻴﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1489 ﺭﺍﻱ

_156 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺁﻗﺎﻋﻠﻲﺧﺎﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1477 ﺭﺍﻱ

_157 ﺁﻗﺎﻱ ﺑﻬﻨﺎﻡ ﻋﺒﺎﺳﻲﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﺴﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1432 ﺭﺍﻱ

_158 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻦ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻤﻲﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺭﺿﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1430 ﺭﺍﻱ

_159 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺳﺪﺍﻟﻪ ﺍﻳﻨﺎﻧﻠﻮﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﺴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1429 ﺭﺍﻱ

_160 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﺴﻦ ﺧﺪﺭﻱ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1429 ﺭﺍﻱ

_161 ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺯﻧﮕﻨﻪﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪﻭﻟﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1405 ﺭﺍﻱ

_162 ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺿﺎ ﺧﻠﻴﻠﻲ ﺁﺫﺭﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1380 ﺭﺍﻱ

_163 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻧﻮﺷﻴﺮﻭﺍﻥﻣﺤﺮﺍﺑﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1372 ﺭﺍﻱ

_164 ﺁﻗﺎﻱ ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺑﺎﺑﺎﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﺣﻤﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1362 ﺭﺍﻱ

_165 ﺁﻗﺎﻱ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺍﺣﻤﺪﻱﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1351 ﺭﺍﻱ

_166 ﺁﻗﺎﻱ ﻧﺎﺻﺮ ﺗﻘﻲﻟﻴﻮﺍﺭﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺧﺪﺍﻭﻳﺮﺩی ﺩﺍﺭﺍﻱ 1349 ﺭﺍﻱ

_167 ﺁﻗﺎﻱ ﻭﻟﻲ ﺁﺟﻮﺭﻟﻮ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1328 ﺭﺍﻱ

_168 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱﭘﻮﺭﺷﻤﺴﻴﺎﻥ ﻫﺎﻭﺷﻜﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﺎﺝ ﺷﻴﺦ ﺣﺴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1313 ﺭﺍﻱ

_169 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﻧﺎﻇﻢ ﻋﻠﻴﻨﻘﻲﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺳﻴﺪ ﮐﺎﻣﻴﺎﺏ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1301 ﺭﺍﻱ

_170 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻛﺒﺮﺯﺍﺩﻩﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺎﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1300 ﺭﺍﻱ

_171 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﻴﮓ ﺯﺍﺩﻩﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1293 ﺭﺍﻱ

_172 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﭘﻮﺭﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1290 ﺭﺍﻱ

_173 ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺣﻤﻦ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪﻛﺮﻳﻢ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1290 ﺭﺍﻱ

_174 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺁﺟﺮﻟﻮﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺭﺿﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1286 ﺭﺍﻱ

_175 ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺑﻨﺎﻡ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﺴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1277 ﺭﺍﻱ

_176 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻦ ﺩﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻴﻮﺽ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1268 ﺭﺍﻱ

_177 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺭﺳﺘﻢﺩﺍﺭﺍﻱ 1264 ﺭﺍﻱ

_178 ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺑﺸﻮﺵ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﮐﺒﺮﺩﺍﺭﺍﻱ 1249 ﺭﺍﻱ

_179 ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺮﻱ ﺗﻮﺗﻮﻧﭹﻴﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦﺩﺍﺭﺍﻱ 1245 ﺭﺍﻱ

_180 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺧﺰﺍﺋﻲ ﭘﻮﺭ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻧﺎﺻﺮﺩﺍﺭﺍﻱ 1233 ﺭﺍﻱ

_181 ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﻛﺎﻇﻤﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﺮﻣﻌﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1230 ﺭﺍﻱ

_182 ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺟﻬﺎﻧﻔﺮﺩﺍﺭﺍﻱ 1225 ﺭﺍﻱ

_183 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻴﺜﻢ ﭘﺎﺷﺎﺋﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1218 ﺭﺍﻱ

_184 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻔﺎﺋﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1217 ﺭﺍﻱ

_185 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺣﻤﺪ ﺭﻭﺣﻲ ﻣﻘﺪﻡ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻧﺒﻲ ﺍﻟﻪﺩﺍﺭﺍﻱ 1217 ﺭﺍﻱ

_186 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﻮﻻﺩﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺑﺮﺍﺗﻌﻠﻰﺩﺍﺭﺍﻱ 1205 ﺭﺍﻱ

_187 ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺁﺛﺎﺭ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﻣﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪﺩﺍﺭﺍﻱ 1190 ﺭﺍﻱ

_188 ﺁﻗﺎﻱ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﭘﻮﺭﺷﻌﺒﺎﻥ ﻛﺘﺸﺎﻟﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1186 ﺭﺍﻱ

_189 ﺁﻗﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻣﻴﺮﺯﺍﺋﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺻﺤﺎﺑﻌﻠﻲﺩﺍﺭﺍﻱ 1184 ﺭﺍﻱ

_190 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﻧﻴﺎ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻃﻴﺐ ﻋﻠﻲﺩﺍﺭﺍﻱ 1178 ﺭﺍﻱ

_191 ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺩﺍﻭﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1172 ﺭﺍﻱ

_192 ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺎﺯ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ ﻓﺎﺭﺱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻓﻴﺮﻭﺯﺩﺍﺭﺍﻱ 1171 ﺭﺍﻱ

_193 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1153 ﺭﺍﻱ

_194 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﺳﺮﻣﺪﻱ ﺳﻴﻔﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻲﻛﺮﻡ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1147 ﺭﺍﻱ

_195 ﺧﺎﻧﻢ ﺣﻤﻴﺮﺍ ﺳﺎﻋﻲ ﻧﻴﺎ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﺒﺎﺱﺩﺍﺭﺍﻱ 1146 ﺭﺍﻱ

_196 ﺁﻗﺎﻱ ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﺟﻌﻔﺮﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﺎﺩﺍﺭﺍﻱ 1136 ﺭﺍﻱ

_197 ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻴﻼ ﻧﻮﺭﻋﻠﻲ ﺯﺍﺩﻩ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻧﺼﺮﺕﺍﻟﻠﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1133 ﺭﺍﻱ

_198 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺟﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1129 ﺭﺍﻱ

_199 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﻳﻮﺳﻔﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺭﺣﻴﻢ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1111 ﺭﺍﻱ

_200 ﺁﻗﺎﻱ ﺟﻮﺍﺩ ﻛﺎﻭﻳﺎﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺩﺍﺭﻳﻮﺵﺩﺍﺭﺍﻱ 1110 ﺭﺍﻱ

_201 ﺁﻗﺎﻱ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻗﻨﺎﺩﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1105 ﺭﺍﻱ

_202 ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺿﺎ ﺍﻧﻮﺵ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﻧﻮﺭﻋﺒﺎﺱ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1073 ﺭﺍﻱ

_203 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱﻣﺤﻤﺪﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1069 ﺭﺍﻱ

_204 ﺁﻗﺎﻱ ﺁﺭﺵ ﺻﺪﻭﻗﻲ ﻧﮋﺍﺩﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻈﻴﻢ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1060 ﺭﺍﻱ

_205 ﺁﻗﺎﻱ ﺩﺍﻭﺩ ﺭﺷﻴﺪﻱ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﺫﮐﺮﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1058 ﺭﺍﻱ

_206 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﺠﺎﺩ ﺗﺮﻛﺎﺷﻮﻧﺪﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻓﺨﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1052 ﺭﺍﻱ

_207 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺠﻴﺪ ﺍﻣﻴﻦﺗﺮﺍﺑﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﻛﺒﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1052 ﺭﺍﻱ

_208 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﺯﻛﻲ ﺯﺍﺩﻩﻗﺮﻳﻪ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﺴﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1052 ﺭﺍﻱ

_209 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲﻋﺒﺪﺍﻟﻬﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺟﺒﺮﺍﺋﻴﻞ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1043 ﺭﺍﻱ

_210 ﺁﻗﺎﻱ ﺑﻬﻤﻦ ﺍﻣﻴﻦ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﺍﺳﺪﺍﻟﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1041 ﺭﺍﻱ

_211 ﺁﻗﺎﻱ ﭘﻴﺎﻡ ﺍﻳﺰﺩﻱ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1035 ﺭﺍﻱ

_212 ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺴﺎ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﻗﺎﺭﺩﺍﺷﻌﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1033 ﺭﺍﻱ

_213 ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﻴﻪ ﻓﻴﺮﻭﺯﺑﺨﺖﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1033 ﺭﺍﻱ

_214 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺳﻴﺪ ﻫﺎﺩی ﺩﺍﺭﺍﻱ 1015 ﺭﺍﻱ

_215 ﺧﺎﻧﻢ ﺭﻋﻨﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﻲﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ 1004 ﺭﺍﻱ

 _216 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﺳﺒﺤﺎﻧﻲﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻟﻄﻴﻒ ﺩﺍﺭﺍﻱ 998 ﺭﺍﻱ

 _217 ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺎﺯ ﻋﻠﻲ ﻧﮋﺍﺩﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 996 ﺭﺍﻱ

 _218 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﺪ ﺣﺼﻴﺮﻱ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ 992 ﺭﺍﻱ

 _219 ﺁﻗﺎﻱ ﻛﺮﻳﻢ ﺯﻋﻔﺮﺍﻧﻲﺗﺒﺮﻳﺰﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺩﺍﺭﺍﻱ 991 ﺭﺍﻱ

 _220 ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﺟﺎﻥ ﻧﻮﺭﻱ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﺻﻔﺮﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 982 ﺭﺍﻱ

_221 ﺁﻗﺎﻱ ﻛﻤﺎﻝ ﻃﺎﺭﻣﻲ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 975 ﺭﺍﻱ

 _222 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮﻱﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺳﻴﺪ ﮐﺮﻳﻢ ﺍﻟﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 969 ﺭﺍﻱ

_223 ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺧﺪﺍﻳﺎﺭﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﺒﺎﺱ ﺩﺍﺭﺍﻱ 969 ﺭﺍﻱ

 _224 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﺮ ﻋﺮﺏﻋﻠﻴﺨﺎﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 968 ﺭﺍﻱ

_225 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪ ﻋﺮﺑﻲﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 946 ﺭﺍﻱ

 _226 ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻗﻮﺭﭼﻲﺑﻴﮕﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺫﮐﺮﻳﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ 942 ﺭﺍﻱ

 _227 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩﺻﺪﻳﻘﻲ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺳﻴﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺩﺍﺭﺍﻱ 933 ﺭﺍﻱ

 _228 ﺁﻗﺎﻱ ﺟﻮﺍﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮﻱﺻﻮﻣﻌﻪ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 926 ﺭﺍﻱ

_229 ﺁﻗﺎﻱ ﺟﻮﺍﺩ ﺣﺎﺟﻲ ﭘﻮﺭﺗﻮﺭﺍﻥ ﭘﺸﺘﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ 926 ﺭﺍﻱ

 _230 ﺁﻗﺎﻱ ﻭﺣﻴﺪ ﻛﻴﺎﺣﻴﺮﺗﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺴﻠﻢ ﺩﺍﺭﺍﻱ 915 ﺭﺍﻱ

 _231 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻮﻛﺎﺭ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ 913 ﺭﺍﻱ

 _232 ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﻣﻴﺮﻳﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻰﺩﺍﺭﺍﻱ 909 ﺭﺍﻱ

 _233 ﺁﻗﺎﻱ ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﺭﺿﺎﻗﻠﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻳﻮﺳﻒ ﺩﺍﺭﺍﻱ 899 ﺭﺍﻱ

 _234 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﺳﺪﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺠﻴﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 892 ﺭﺍﻱ

 _235 ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻴﻼ ﺍﻣﻴﺮﻳﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ 892 ﺭﺍﻱ

 _236 ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍژﺩﺭﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺩﺍﻭﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ 887 ﺭﺍﻱ

 _237 ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻴﺪﻩ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺳﻴﺪﺣﺴﻦﺩﺍﺭﺍﻱ 885 ﺭﺍﻱ

 _238 ﺁﻗﺎﻱ ﺑﻬﻨﺎﻡ ﺗﺮﺍﺑﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻓﺮﺝﺩﺍﺭﺍﻱ 885 ﺭﺍﻱ

 _239 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺯﺍﺭﻉ ﻧﮋﺍﺩﺍﺷﻜﺬﺭﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﺑﻤﺎﻧﻌﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 872 ﺭﺍﻱ

 _240 ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﺟﺮ ﻧﻘﻴﺒﻲ ﺳﺮﻧﺎ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺑﻬﺮﺍﻡﺩﺍﺭﺍﻱ 869 ﺭﺍﻱ

 _241 ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﺻﺒﺎﺣﻲ ﻣﻬﺮ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﮔﻨﺠﻌﻠﻰﺩﺍﺭﺍﻱ 862 ﺭﺍﻱ

 _242 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺣﻤﺪﻭﻧﺪ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻇﻔﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ 861 ﺭﺍﻱ

 _243 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻦ ﺁﻫﻨﮕﺮﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 850 ﺭﺍﻱ

_244 ﺁﻗﺎﻱ ﻧﺼﺮﺍﻟﻪ ﺗﻮﺯﻧﺪﻩ ﺟﺎﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 846 ﺭﺍﻱ

 _245 ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﺑﻴﺎﺕ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺿﻴﺎﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 826 ﺭﺍﻱ

 _246 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 815 ﺭﺍﻱ

 _247 ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﻧﺼﻴﺮ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻳﻮﺳﻒ ﺩﺍﺭﺍﻱ 813 ﺭﺍﻱ

 _248 ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻤﺴﻲ ﺍﻣﻴﻨﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻰﺩﺍﺭﺍﻱ 812 ﺭﺍﻱ

 _249 ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺎﺭﺍﺑﻴﮕﻢ ﺟﻌﻔﺮﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦﺩﺍﺭﺍﻱ 811 ﺭﺍﻱ

 _250 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻦ ﺍﺻﻐﺮﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻭﺟﻴﻪ ﺍﻟﻠﻪﺩﺍﺭﺍﻱ 806 ﺭﺍﻱ

_251 ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺧﻠﺞ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﮐﺒﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ 800 ﺭﺍﻱ

 _252 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻧﮋﺍﺩﺳﺮﺍﺑﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﻋﺬﺕ ﺩﺍﺭﺍﻱ 796 ﺭﺍﻱ

 _253 ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺣﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ﭼﻘﻮﺵ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 795 ﺭﺍﻱ

 _254 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻳﻮﺳﻔﻲ ﻃﻬﺎﺭﻡ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺩﻝﺍﻓﺮﻭﺯ ﺩﺍﺭﺍﻱ 795 ﺭﺍﻱ

 _255 ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺍﻣﻴﻦ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺯﺍﺩﻩ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻳﻮﺳﻒﺩﺍﺭﺍﻱ 791 ﺭﺍﻱ

_256 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﻤﻴﺪ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ 774 ﺭﺍﻱ

 _257 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﺠﺎﺩ ﻛﺎﻭﻳﺎﻧﻲﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﺩﺍﺭﺍﻱ 771 ﺭﺍﻱ

 _258 ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻴﺪﻩ ﺷﻬﺮﻩ ﺟﻼﻟﻲﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺳﻴﺪ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ 756 ﺭﺍﻱ

 _259 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻌﻴﺪ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 745 ﺭﺍﻱ

 _260 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻫﻴﺒﺖ ﺍﻟﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 740 ﺭﺍﻱ

_261 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﻣﺤﺴﻦ ﻫﺎﺷﻤﻲﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﮐﺒﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ 738 ﺭﺍﻱ

 _262 ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﺒﺎﺱ ﺩﺍﺭﺍﻱ 738 ﺭﺍﻱ

 _263 ﺁﻗﺎﻱ ﻗﺎﺳﻢ ﺷﻬﻴﺪﻱ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 732 ﺭﺍﻱ

 _264 ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﻴﻪ ﺷﻴﺨﻲ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ 729 ﺭﺍﻱ

 _265 ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻴﻦ ﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻨﻲﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 720 ﺭﺍﻱ

 _266 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﺮﺍﻟﻬﻲﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 718 ﺭﺍﻱ

_267 ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﻧﺼﺮﺗﻲﭘﻮﻳﺎﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻛﺎﻛﻌﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 705 ﺭﺍﻱ

 _268 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻣﻬﺪﻱﺯﺍﺩﻩ ﺷﺎﻟﻤﺎﺋﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 705 ﺭﺍﻱ

 _269 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺿﺎ ﻗﺒﺎﺩﻱﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 701 ﺭﺍﻱ

 _270 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﺟﻮﺩﻱ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ 697 ﺭﺍﻱ

 _271 ﺁﻗﺎﻱ ﺷﺎﭘﻮﺭ ﻋﻠﻲ ﻧﮋﺍﺩﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 679 ﺭﺍﻱ

_272 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﻣﺠﻴﺪﻣﻴﺮﺣﺎﺟﻴﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺳﻴﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺭﺍﻱ 678 ﺭﺍﻱ

_273 ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺪﺍ ﺣﺸﻤﺪﺍﺭ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﺻﺪﺭﺍﻟﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 674 ﺭﺍﻱ

_274 ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻋﻈﻢ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕﻣﺼﻄﻔﻮﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﺣﻤﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 667 ﺭﺍﻱ

 _275 ﺁﻗﺎﻱ ﻧﺎﺻﺮ ﺩﻫﻘﺎﻧﻲﺳﺎﻧﻴﺞ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﺳﺪﺍﻟﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 661 ﺭﺍﻱ

 _276 ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺿﺎ ﻓﺮﺧﻲ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺩﺍﺭﺍﻱ 660 ﺭﺍﻱ

 _277 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﺮ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻲﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﺳﺪﺍﻟﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 659 ﺭﺍﻱ

 _278 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﻋﻠﻲﻃﺎﻫﺮﺯﺍﺩﻩ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺳﻴﺪ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ 651 ﺭﺍﻱ

 _279 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦﺯﺭﻧﻮﺷﻪ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 650 ﺭﺍﻱ

_280 ﺧﺎﻧﻢ ﻓﻮﺯﻳﻪ ﻧﻈﺮﻱ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﭘﻴﺮﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ 650 ﺭﺍﻱ

_281 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﺳﺎﻻﺭﻱ ﻋﺮﺏﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 641 ﺭﺍﻱ

 _282 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻛﻠﻬﺮﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 637 ﺭﺍﻱ

_283 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺁﺏ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻫﺎﺷﻢﺩﺍﺭﺍﻱ 629 ﺭﺍﻱ

 _284 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻛﺮﻳﻤﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﺒﺎﺱ ﺩﺍﺭﺍﻱ 629 ﺭﺍﻱ

 _285 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﺴﻦ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻧﺎﺻﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ 629 ﺭﺍﻱ

 _286 ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺮﮔﺲ ﻧﻮﺭﻱ ﺟﻤﺸﻴﺪﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﺴﻴﻦﺩﺍﺭﺍﻱ 628 ﺭﺍﻱ

 _287 ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻛﺮﺩﻋﻠﻲ ﭘﻮﺭﻛﻮﺟﻞ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﻣﻈﻔﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ 625 ﺭﺍﻱ

 _288 ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺿﺎ ﭘﺎﻛﺮﻭﺍﻥ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﺰﺕ ﺩﺍﺭﺍﻱ 620 ﺭﺍﻱ

 _289 ﺧﺎﻧﻢ ﺣﻮﺍ ﻭﻳﺴﻪﺀ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻧﻈﻴﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ 620 ﺭﺍﻱ

 _290 ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺿﺎ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺍﻟﻪﺩﺍﺭﺍﻱ 620 ﺭﺍﻱ

 _291 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﻳﻢ ﺯﺍﺩﻩ ﮔﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﺴﻴﻦﺩﺍﺭﺍﻱ 611 ﺭﺍﻱ

 _292 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺧﺴﺮﻭﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺭﺿﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ 609 ﺭﺍﻱ

 _293 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﻣﺤﺴﻦ ﺟﻮﺍﺩﻱ ﻧﻴﺎ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﺳﻴﺪﻧﺎﺻﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ 601 ﺭﺍﻱ

 _294 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 601 ﺭﺍﻱ

 _295 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺍﻳﻮﺏ ﺷﻴﺮﺯﺍﺩﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺠﻴﺪﺩﺭﺿﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ 597 ﺭﺍﻱ

 _296 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﻤﻴﺪ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 596 ﺭﺍﻱ

 _297 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﻧﻮﺍﺭﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﺣﻤﺪﺩﺍﺭﺍﻱ 595 ﺭﺍﻱ

 _298 ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﭘﺎﺷﺎﺯﺍﺩﻩ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺑﻴﮋﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ 593 ﺭﺍﻱ

 _299 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 589 ﺭﺍﻱ

 _300 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﺭﺿﺎ ﻋﺴﮕﺮﻳﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺳﻴﺪ ﺑﺎﻗﺮﺩﺍﺭﺍﻱ 584 ﺭﺍﻱ

 _301 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦﺩﺍﺭﺍﻱ 584 ﺭﺍﻱ

 _302 ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺮﮔﺲ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮﺩﺍﺭﺍﻱ 584 ﺭﺍﻱ

 _303 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﭘﻮﺭ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﮐﺒﺮﺩﺍﺭﺍﻱ 581 ﺭﺍﻱ

 _304 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺠﻴﺪ ﺑﺎﺑﺎﺋﻲ ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻪﺩﺍﺭﺍﻱ 579 ﺭﺍﻱ

_305 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻮﺳﻮﻱ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪیﺩﺍﺭﺍﻱ 555 ﺭﺍﻱ

 _306 ﺁﻗﺎﻱ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻣﻴﻨﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﺣﻤﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 553 ﺭﺍﻱ

 _307 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺰﺍﺯ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺑﻬﺮﺍﻣﻌﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 553 ﺭﺍﻱ

 _308 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﻡ ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﺎﺩﺍﺭﺍﻱ 544 ﺭﺍﻱ

 _309 ﺁﻗﺎﻱ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺍﺣﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ﭼﻘﻮﺷﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 543 ﺭﺍﻱ

_310 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﻣﺮﺍﺩﻱ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﺁﺩﺷﻴﺮﻳﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 538 ﺭﺍﻱ

 _311 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﺗﻤﻴﺰﻱ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﻣﺤﺒﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ 537 ﺭﺍﻱ

 _312 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻌﻤﺎﺋﻲﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 532 ﺭﺍﻱ

 _313 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺳﻘﺎﻱﻃﻮﺳﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 529 ﺭﺍﻱ

 _314 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﻟﺢﻓﺮﻣﻬﻴﻨﻲ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺩﺍﺭﺍﻱ 529 ﺭﺍﻱ

 _315 ﺁﻗﺎﻱ ﻧﺎﺟﻲ ﺁﻝ ﺧﻤﻴﺲﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 527 ﺭﺍﻱ

 _316 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﺒﻴﺒﻲﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺑﺎﻗﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ 527 ﺭﺍﻱ

 _317 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﻳﻤﻲﺭﺯﻛﺎﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﮐﺮﻳﻢ ﺩﺍﺭﺍﻱ 526 ﺭﺍﻱ

 _318 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻌﻴﺪ ﺧﻠﺞ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﻋﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 524 ﺭﺍﻱ

 _319 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻌﻴﺪ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 521 ﺭﺍﻱ

 _320 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻦ ﻣﻨﺸﻲ ﭘﻮﺭﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﻴﺮﻋﺒﺎﺱ ﺩﺍﺭﺍﻱ 520 ﺭﺍﻱ

 _321 ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺭﺷﻴﺪﻱﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ 517 ﺭﺍﻱ

 _322 ﺁﻗﺎﻱ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﻮﺭﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻓﻀﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 516 ﺭﺍﻱ

 _323 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﭼﺎﻳﻠﻮ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﻧﺼﺮﺕ ﺍﻟﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 515 ﺭﺍﻱ

 _324 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺍﻣﻴﺮﻱﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻳﺪﺍﻟﻠﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 514 ﺭﺍﻱ

 _325 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻛﺒﺮ ﺧﻮﺷﻪ ﻛﺎﺭﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻴﺴﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 506 ﺭﺍﻱ

 _326 ﺁﻗﺎﻱ ﺟﻮﺍﺩ ﺍﻣﺎﻧﻲﺟﻮﺍﻥ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ 503 ﺭﺍﻱ

 _327 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﺪ ﺟﻮﺩﻱﭘﺴﺘﻜﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 494 ﺭﺍﻱ

 _328 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﻴﺮﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻗﺎﺳﻢ ﺩﺍﺭﺍﻱ 492 ﺭﺍﻱ

 _329 ﺁﻗﺎﻱ ﺻﺎﺩﻕ ﺟﻌﻔﺮﻳﺎﻥﺑﺎﺑﺎﻛﻨﺪﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﺴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 489 ﺭﺍﻱ

 _330 ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻴﻼ ﻏﻔﺎﺭﺯﺍﺩﻩﻣﺮﻗﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 485 ﺭﺍﻱ

 _331 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺭﺳﺘﻤﻲﮔﻮﻫﺮﺩﺍﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 482 ﺭﺍﻱ

 _332 ﺁﻗﺎﻱ ﺟﻠﻴﻞ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 480 ﺭﺍﻱ

 _333 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 480 ﺭﺍﻱ

 _334 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺭﻓﻴﻊ ﺩﺍﺭﺍﻱ 478 ﺭﺍﻱ

 _335 ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻴﻤﺎ ﺭﺳﺘﻤﻲ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﻓﺨﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 475 ﺭﺍﻱ

 _336 ﺁﻗﺎﻱ ﻫﺎﺩﻱ ﻧﻴﺮﻟﻮ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ 474 ﺭﺍﻱ

_337 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﻣﻴﺜﻢ ﻣﻴﺮﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﺗﻔﺮﺷﻲ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 470 ﺭﺍﻱ

 _338 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻣﺎﻣﻌﻠﻲ ﺯﺍﺩﻩ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻲﺩﺍﺭﺍﻱ 469 ﺭﺍﻱ

 _339 ﺁﻗﺎﻱ ﺁﺭﺗﻴﻦ ﻧﺴﻴﻤﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﻬﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ 468 ﺭﺍﻱ

 _340 ﺁﻗﺎﻱ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﻏﻔﺎﺭﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻧﺼﺮﺕ ﺍﻟﻠﻪﺩﺍﺭﺍﻱ 465 ﺭﺍﻱ

 _341 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺎﻣﺪ ﻛﺎﺋﺪﻱ ﭼﻮﻻﻧﺪﻳﻢ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺷﻤﺲﺍﻟﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 459 ﺭﺍﻱ

 _342 ﺁﻗﺎﻱ ﺟﻤﺎﻝ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 453 ﺭﺍﻱ

 _343 ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺎﻳﺒﺎ ﭘﻮﺭﻧﻮﺭﻭﺯ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺩﺍﺭﺍﻱ 452 ﺭﺍﻱ

 _344 ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺿﺎ ﻋﺴﮕﺮﻱ ﮔﺮﻣﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻴﺴﻲﺩﺍﺭﺍﻱ 447 ﺭﺍﻱ

 _345 ﺁﻗﺎﻱ ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺧﺎﻙ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺩﺍﺭﺍﻱ 447 ﺭﺍﻱ

 _346 ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻃﻬﺮﺍﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺼﻄﻔﻰﺩﺍﺭﺍﻱ 444 ﺭﺍﻱ

 _347 ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻮﺭﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﮔﻨﻜﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﺣﺴﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 440 ﺭﺍﻱ

 _348 ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺻﻔﺮﻱ ﺍﺑﻴﺎﺯﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﺴﻴﻦﺩﺍﺭﺍﻱ 437 ﺭﺍﻱ

 _349 ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺿﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ 434 ﺭﺍﻱ

 _350 ﺁﻗﺎﻱ ﺟﻮﺍﺩ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﻟﻤﻮﺗﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﻬﺮﻋﻠﻲﺩﺍﺭﺍﻱ 433 ﺭﺍﻱ

 _351 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﺮ ﺍﻣﻴﻨﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻓﻴﺮﻭﺯ ﺩﺍﺭﺍﻱ 432 ﺭﺍﻱ

 _352 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﺨﺖ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲﺩﺍﺭﺍﻱ 429 ﺭﺍﻱ

 _353 ﺁﻗﺎﻱ ﻗﺎﺳﻢ ﺍﻟﻮﻧﺪﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﺴﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 429 ﺭﺍﻱ

 _354 ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺳﻮﻝ ﺭﺳﺘﻤﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻓﺮﺯﺍﻟﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 428 ﺭﺍﻱ

 _355 ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﺩﺭﻛﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﮐﺒﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ 427 ﺭﺍﻱ

 _356 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻴﺮﺯﺍﺩﻩ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ 424 ﺭﺍﻱ

 _357 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻭﻧﺪﺧﻮﺷﺨﻮ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰﺩﺍﺭﺍﻱ 423 ﺭﺍﻱ

 _358 ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻠﻴﺤﻪ ﺁﺗﺶ ﻛﺎﺭ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﺴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 421 ﺭﺍﻱ

 _359 ﺁﻗﺎﻱ ﺟﻌﻔﺮ ﻛﺮﻳﻤﻴﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﮐﺒﺮﺩﺍﺭﺍﻱ 420 ﺭﺍﻱ

 _360 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎﻳﻤﺎﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎﺩﺍﺭﺍﻱ 419 ﺭﺍﻱ

 _361 ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻬﻨﺎﺯ ﻋﻠﻲ ﻣﻴﺮﺯﺍﺋﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰﻣﻴﺮﺯﺍ ﺩﺍﺭﺍﻱ 419 ﺭﺍﻱ

 _362 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻦ ﭘﺎﺭﺳﺎ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﺮﻣﻌﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 417 ﺭﺍﻱ

 _363 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻣﺰﻳﻨﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰﺩﺍﺭﺍﻱ 416 ﺭﺍﻱ

_364 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻌﻴﻦ ﺟﻼﻟﻲ ﮔﻠﺪﻩﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﺮﺕ ﺍﻟﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 414 ﺭﺍﻱ

 _365 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻄﻔﻮﻱ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ 413 ﺭﺍﻱ

 _366 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﺮ ﺻﺒﻮﺭﻱ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﺻﻔﻰ ﺍﻟﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 412 ﺭﺍﻱ

 _367 ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺿﺎ ﻋﻠﻲ ﺯﺍﺩﻩﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ 411 ﺭﺍﻱ

 _368 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺎﻭﺵ ﻋﻄﺎﺋﻲﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 410 ﺭﺍﻱ

 _369 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﺎﻗﺮﻱ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﺣﺴﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 406 ﺭﺍﻱ

 _370 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻤﻲﻗﺮﺟﻪ ﻗﻴﺎ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﻌﺼﻮﻣﻌﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 405 ﺭﺍﻱ

 _371 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﺻﺪﻭﻗﻲ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﺑﻬﻤﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 404 ﺭﺍﻱ

 _372 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺭﺳﻮﻝ ﻛﺪﻳﻮﺭﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺠﻴﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 399 ﺭﺍﻱ

 _373 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﺼﻠﺤﻲﻓﺮﺩ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 398 ﺭﺍﻱ

 _374 ﺧﺎﻧﻢ ﺭﻗﻴﻪ ﻓﺮﻳﺪﻱﻏﺮﻗﻪ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 397 ﺭﺍﻱ

 _375 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺎﻑ ﻓﻼﺡ ﻧﺴﻴﻤﻲﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 396 ﺭﺍﻱ

 _376 ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻼﻟﻪ ﻧﺎﻣﻴﺎﻥﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﮐﺒﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ 396 ﺭﺍﻱ

 _377 ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺪﻱﻣﻴﺮﺯﺍﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﺴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 395 ﺭﺍﻱ

 _378 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻛﺒﺮ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﻣﻬﺪی ﺩﺍﺭﺍﻱ 395 ﺭﺍﻱ

 _379 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻳﺮﺝ ﻣﻨﻌﻤﻲﻧﻮﺩﻫﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﻳﺮﺝ ﺩﺍﺭﺍﻱ 393 ﺭﺍﻱ

 _380 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺷﺎﺩﺩﻝﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ ﺩﺍﺭﺍﻱ 389 ﺭﺍﻱ

 _381 ﺁﻗﺎﻱ ﻧﺎﺩﺭ ﺷﻴﺦﺳﻴﺮﺩﺍﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻧﺎﺩﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ 389 ﺭﺍﻱ

 _382 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﺟﻤﺸﻴﺪﻱ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﻣﻬﺪﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ 384 ﺭﺍﻱ

 _383 ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺪﻳﻪ ﺣﺴﻨﻲ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 384 ﺭﺍﻱ

 _384 ﺁﻗﺎﻱ ﻫﺎﺩﻱ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺑﻬﺎﺭﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 383 ﺭﺍﻱ

 _385 ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻏﻼﻣﻲﺳﻴﻜﺎﺭﻭﺩﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺟﻼﻝ ﺩﺍﺭﺍﻱ 379 ﺭﺍﻱ

 _386 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺖﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻧﺎﺩﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ 378 ﺭﺍﻱ

 _387 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺳﺠﺎﺩﻳﺎﻥ ﻓﺮﺩ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 376 ﺭﺍﻱ

 _388 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﺩﺭﻭﻳﺶ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﻳﺤﻴﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 375 ﺭﺍﻱ

 _389 ﺁﻗﺎﻱ ﻏﻼﻡ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﻳﻮﺳﻒ ﺩﺍﺭﺍﻱ 373 ﺭﺍﻱ

 _390 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﺟﻤﻴﻞ ﻫﺎﺷﻤﻲﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺳﻴﺪﺟﻼﻝ ﺩﺍﺭﺍﻱ 373 ﺭﺍﻱ

_391 ﺁﻗﺎﻱ ﺑﻬﻨﺎﻡ ﺷﻨﻮﺍﺋﻲ ﺍﺻﻞ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺷﺎﻫﭙﻮﺭﺩﺍﺭﺍﻱ 372 ﺭﺍﻱ

 _392 ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺣﻤﺎﻥ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺴﻠﻢ ﺩﺍﺭﺍﻱ 368 ﺭﺍﻱ

 _393 ﺁﻗﺎﻱ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺑﺎﻗﺮﻧﻴﺎ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﺰﻳﺰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 365 ﺭﺍﻱ

 _394 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺎﺯﻳﺎﺭ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩﻳﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺴﻌﻮﺩﺩﺍﺭﺍﻱ 362 ﺭﺍﻱ

 _395 ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺘﺎﻧﻪ ﮔﻤﺎﺭﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 359 ﺭﺍﻱ

 _396 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺸﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻠﻲ ﻧﻤﻴﻦ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﻧﺼﻴﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ 351 ﺭﺍﻱ

 _397 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻧﺠﻔﻲ ﻟﻴﻮﺍﺭﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻲﺩﺍﺭﺍﻱ 349 ﺭﺍﻱ

 _398 ﺁﻗﺎﻱ ﻛﻴﻮﺍﻥ ﻋﻠﻴﺎ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺗﻘﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 348 ﺭﺍﻱ

 _399 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻬﺮﺍﻣﻲ ﻓﺮﺩ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﺒﺎﺩﺍﻟﻠﻪﺩﺍﺭﺍﻱ 348 ﺭﺍﻱ

 _400 ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻣﻬﻴﻦ ﻓﻼﺡ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻧﺎﺩﺭﺩﺍﺭﺍﻱ 343 ﺭﺍﻱ

 _401 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺠﻴﺪ ﺍﻣﻴﺮﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﺴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 342 ﺭﺍﻱ

 _402 ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﺍﺷﻜﻔﺘﻜﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 341 ﺭﺍﻱ

 _403 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻴﻚ ﺭﻧﺠﺒﺮ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺭﺷﻴﺪﺩﺍﺭﺍﻱ 338 ﺭﺍﻱ

 _404 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺧﻴﺒﺮﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 337 ﺭﺍﻱ

 _405 ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺿﺎ ﺷﻜﻮﺭﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪﻧﻘﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 336 ﺭﺍﻱ

 _406 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﺮﺑﺰﺭﮔﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ 336 ﺭﺍﻱ

 _407 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻴﺮﺯﺍﺍﻣﻴﻦ ﺻﺎﺩﻗﻲ ﺟﻮﺭﻛﺎﺳﺮﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﺍﺩﺭﻳﺲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 336 ﺭﺍﻱ

 _408 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﺴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 332 ﺭﺍﻱ

 _409 ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺿﺎ ﺑﺎﺋﻲ ﻻﺷﻜﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻓﺮﺝ ﺍﻟﻪﺩﺍﺭﺍﻱ 328 ﺭﺍﻱ

 _410 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰﺍﮐﺒﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ 327 ﺭﺍﻱ

 _411 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﺩﻫﻘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰﺩﺍﺭﺍﻱ 327 ﺭﺍﻱ

 _412 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﺳﺎﻻﺭ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺳﻴﺪﻧﺠﻒﺩﺍﺭﺍﻱ 326 ﺭﺍﻱ

 _413 ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺩﻟﺠﻮ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺭﺣﻤﺖﺍﻟﻠﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 325 ﺭﺍﻱ

 _414 ﺁﻗﺎﻱ ﭘﺪﺭﺍﻡ ﻣﺤﻤﺪﻳﻮﺳﻒ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺳﻌﻴﺪﺩﺍﺭﺍﻱ 323 ﺭﺍﻱ

 _415 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﮐﺒﺮﺩﺍﺭﺍﻱ 323 ﺭﺍﻱ

 _416 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺯﺍﺩﻩ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﻴﺮﺯﺍﺍﺣﻤﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 317 ﺭﺍﻱ

 _417 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﻤﻴﺪ ﻳﺎﻭﺭﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﺰﺕ ﺍﻟﻠﻪﺩﺍﺭﺍﻱ 314 ﺭﺍﻱ

_418 ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺷﺎﻩﺑﻴﮕﻠﻮ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﺣﻤﺪﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 312 ﺭﺍﻱ

 _419 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﺳﻌﻴﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺁﻗﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ 310 ﺭﺍﻱ

 _420 ﺁﻗﺎﻱ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻋﺴﻜﺮﻱﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﺣﻤﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 306 ﺭﺍﻱ

 _421 ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺮﺷﺎﺩ ﻗﺒﺎﺩﻱﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ 302 ﺭﺍﻱ

 _422 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻘﻲﻧﻮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﺴﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 301 ﺭﺍﻱ

 _423 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺗﻮﻛﻠﻲﻛﺮﻣﺎﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﺰﻳﺰﺍﻟﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 300 ﺭﺍﻱ

 _424 ﺁﻗﺎﻱ ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﺍﻣﻴﺮﻱﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻧﺼﻮﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ 297 ﺭﺍﻱ

 _425 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺘﺎﺣﻲ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 292 ﺭﺍﻱ

 _426 ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻻﺯﻣﻲﻭﻧﺠﺎﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺭﺟﺐ ﺩﺍﺭﺍﻱ 289 ﺭﺍﻱ

 _427 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺎﻣﺪ ﺟﻠﻴﻠﻲ ﭘﻮﺭﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﺴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 288 ﺭﺍﻱ

 _428 ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺴﺘﺮﻥ ﻟﻔﺎﻓﭹﻲﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 286 ﺭﺍﻱ

 _429 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻃﺎﻫﺮﻱﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻲ ﭘﻨﺎﻩ ﺩﺍﺭﺍﻱ 285 ﺭﺍﻱ

 _430 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﻛﺮﻳﻤﻲﺭﺯﻛﺎﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 284 ﺭﺍﻱ

 _431 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﻣﺤﺴﻦﻣﻴﺮﻧﻮﻋﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 282 ﺭﺍﻱ

 _432 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﻋﺒﺎﺱ ﺩﺍﺭﺍﻱ 281 ﺭﺍﻱ

 _433 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺎﺩﻕﭘﻮﺭﻓﺮﺝ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﮐﻴﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ 280 ﺭﺍﻱ

 _434 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﺩﺭﻳﺲﻋﺎﻣﺮﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺩﺍﺭﺍﻱ 280 ﺭﺍﻱ

 _435 ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻴﺪﻩ ﺻﺪﻳﻘﻪﻋﻈﻴﻤﻲ ﻧﻴﺎ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ 276 ﺭﺍﻱ

 _436 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﺴﻦ ﺭﺟﺒﻲ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﺍﺣﻤﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 273 ﺭﺍﻱ

 _437 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﺭﺿﺎ ﺣﺴﻴﻨﻲﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺳﻴﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ 272 ﺭﺍﻱ

 _438 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺻﺎﺩﻗﻲﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ 272 ﺭﺍﻱ

 _439 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﻭﺟﺪﻱﺗﻮﻟﻮﻥ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺳﻴﺪﻛﻴﻮﻣﺮﺙ ﺩﺍﺭﺍﻱ 271 ﺭﺍﻱ

 _440 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﺮ ﺭﺷﺘﺒﺮﻱﻫﺎﻭﺳﺘﻴﻨﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻭﻟﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 270 ﺭﺍﻱ

 _441 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻬﺮﺍﺏﻋﺰﻳﺰﺍﻟﻠﻬﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﺴﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 266 ﺭﺍﻱ

 _442 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺧﺴﺮﻭﻱﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩﺭﺿﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ 266 ﺭﺍﻱ

 _443 ﺁﻗﺎﻱ ﺻﺎﺩﻕ ﻣﻼﺟﻌﻔﺮﻱﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻧﺎﺩﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ 266 ﺭﺍﻱ

 _444 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪ ﺣﺠﺎﺯﻱﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺳﻴﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺩﺍﺭﺍﻱ 265 ﺭﺍﻱ

 _445 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻼﻟﻤﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﺩﺍﺭﺍﻱ 264 ﺭﺍﻱ

 _446 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﺣﺴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﺠﻢ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺗﻲ ﻳﺰﺩﻱﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 264 ﺭﺍﻱ

 _447 ﺧﺎﻧﻢ ﺣﻤﻴﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ﺗﻴﺘﻜﺎﻧﻠﻮ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 262 ﺭﺍﻱ

 _448 ﺁﻗﺎﻱ ﺻﻤﺪ ﻣﻴﺮﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﺒﺎﺩﺍﻟﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 262 ﺭﺍﻱ

 _449 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﭼﻨﮕﻴﺰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 261 ﺭﺍﻱ

 _450 ﺁﻗﺎﻱ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻛﺮﻳﻤﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻛﺮﻡ ﺩﺍﺭﺍﻱ 261 ﺭﺍﻱ

 _451 ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﻣﻴﻦﺩﺍﺭﺍﻱ 261 ﺭﺍﻱ

 _452 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻛﻴﺎﻧﻲ ﻫﺮﭼﮕﺎﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﭼﺮﺍﻏﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 260 ﺭﺍﻱ

 _453 ﺁﻗﺎﻱ ﻛﺴﺮﻱ ﺑﺎﺯﻳﺎﺭﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞﻣﺸﻬﻮﺭﺑﻪ ﺧﺴﺮﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ 260 ﺭﺍﻱ

 _454 ﺁﻗﺎﻱ ﺩﺍﻭﺩ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﺭﻭﺟﻌﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 258 ﺭﺍﻱ

 _455 ﺁﻗﺎﻱ ﻭﺣﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﭘﺮﻭﻳﺰﺩﺍﺭﺍﻱ 257 ﺭﺍﻱ

 _456 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻴﺜﻢ ﺧﻮﺍﻧﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﺴﻴﻦﺩﺍﺭﺍﻱ 257 ﺭﺍﻱ

 _457 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺠﺪﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 256 ﺭﺍﻱ

 _458 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺒﺎﺱ ﻛﺮﻳﻤﺎﺋﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﺍﺭﺍﻱ 254 ﺭﺍﻱ

 _459 ﺁﻗﺎﻱ ﺟﻮﺍﺩ ﭘﻮﺭﺳﻴﻔﻲ ﺧﻴﻤﻪ ﺳﺮﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺱ ﺩﺍﺭﺍﻱ 253 ﺭﺍﻱ

 _460 ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﻴﻪ ﻗﻠﻴﺨﺎﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﺒﺎﺱ ﺩﺍﺭﺍﻱ 252 ﺭﺍﻱ

 _461 ﺁﻗﺎﻱ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﮐﺮﻳﻢ ﺩﺍﺭﺍﻱ 244 ﺭﺍﻱ

 _462 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺠﻴﺪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻴﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﮐﺒﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ 244 ﺭﺍﻱ

 _463 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺠﺖ ﺭﻓﻴﻌﻲ ﭘﻮﺭ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﻱﺩﺍﺭﺍﻱ 235 ﺭﺍﻱ

 _464 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺷﺎﻩ ﻭﺭﺩﻱ ﺋﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪﺩﺍﺭﺍﻱ 230 ﺭﺍﻱ

 _465 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺳﺎﻛﺖ ﺍﻑ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩﺩﺍﺭﺍﻱ 228 ﺭﺍﻱ

 _466 ﺁﻗﺎﻱ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻠﻮﺭﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰﺩﺍﺭﺍﻱ 220 ﺭﺍﻱ

 _467 ﺁﻗﺎﻱ ﻧﺎﺻﺮ ﺷﻴﻨﻲ ﻣﻘﺪﻡ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻧﺎﺻﺮﺩﺍﺭﺍﻱ 219 ﺭﺍﻱ

 _468 ﺁﻗﺎﻱ ﺁﺭﺵ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺟﻮ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ 218 ﺭﺍﻱ

 _469 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻱ ﺗﺎﺑﻊ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﺳﻴﺪﻋﺒﺪﺍﻟﮑﺮﻳﻢ ﺩﺍﺭﺍﻱ 216 ﺭﺍﻱ

 _470 ﺁﻗﺎﻱ ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﮔﺮﺯ ﻋﻠﻰﺩﺍﺭﺍﻱ 216 ﺭﺍﻱ

 _471 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺴﻌﻮﺩﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻪﺩﺍﺭﺍﻱ 210 ﺭﺍﻱ

 _472 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞﻗﺎﺻﺪﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ 206 ﺭﺍﻱ

 _473 ﺁﻗﺎﻱ ﻧﺎﺻﺮ ﺷﺮﻳﻔﻲﻣﻄﻠﻖ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻧﺎﺩﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 206 ﺭﺍﻱ

 _474 ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﭘﺎﺭﺳﺎﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ 205 ﺭﺍﻱ

 _475 ﺁﻗﺎﻱ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺎﺱﺁﺑﺎﺩﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 205 ﺭﺍﻱ

 _476 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﺴﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 200 ﺭﺍﻱ

 _477 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻦﻧﮋﺍﺩﺩﺭﺁﺑﺎﺩ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻏﻼﻣﺤﺴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 199 ﺭﺍﻱ

 _478 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﺩﻗﻲ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﺭﺟﺒﻌﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 196 ﺭﺍﻱ

 _479 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺻﻤﺪﻱ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﺍﺳﺪﺍﻟﻠﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 194 ﺭﺍﻱ

 _480 ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻣﺤﻤﺪﻱﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 193 ﺭﺍﻱ

 _481 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻣﺮﺍﺩﻱﺍﺳﻠﻤﺮﺯ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻧﺎﺻﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ 192 ﺭﺍﻱ

 _482 ﺁﻗﺎﻱ ﻭﺣﻴﺪ ﻓﺨﺎﺭﻳﺎﻥﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ 188 ﺭﺍﻱ

 _483 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥﻧﮋﺍﺩ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ 187 ﺭﺍﻱ

 _484 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻴﻼﺩ ﻓﺮﺣﻴﺪﺭﻱﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 184 ﺭﺍﻱ

 _485 ﺁﻗﺎﻱ ﺟﻌﻔﺮ ﻟﻄﻔﻲ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﻧﺒﻲ ﺍﻟﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 181 ﺭﺍﻱ

 _486 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﻣﻬﺮﺩﺍﺩﺣﺴﻴﻨﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺳﻴﺪ ﺍﻳﺮﺝ ﺩﺍﺭﺍﻱ 180 ﺭﺍﻱ

 _487 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺣﻤﺪ ﭘﻴﺮﻭ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ 179 ﺭﺍﻱ

 _488 ﺁﻗﺎﻱ ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺳﻨﺠﺮﻳﺎﻥﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 175 ﺭﺍﻱ

 _489 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺣﺪ ﺟﻌﻔﺮﺯﺍﺩﻩﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﺴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 175 ﺭﺍﻱ

 _490 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻦ ﺭﺿﺎ ﺁﺭﻳﺎﻳﻲﺭﺍﺩ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﻟﻤﺎﺱ ﺩﺍﺭﺍﻱ 174 ﺭﺍﻱ

 _491 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺠﺪﻱ ﻧﺎﻡﭘﺪﺭ ﻳﺰﺩﺍﻧﻘﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 173 ﺭﺍﻱ

 _492 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﺍﻣﻴﺪﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺳﻴﺪ ﺍﻳﻮﺏ ﺩﺍﺭﺍﻱ 166 ﺭﺍﻱ

 _493 ﺁﻗﺎﻱ ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﺩﺭﺷﺘﻪﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺭﺿﺎ ﺑﺎﻻ ﺩﺍﺭﺍﻱ 164 ﺭﺍﻱ

 _494 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﻣﺸﺘﺮﻱﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﮐﺒﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ 157 ﺭﺍﻱ

 _495 ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪﺟﺎﻭﺭﺍﻧﺼﺎﺭﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 152 ﺭﺍﻱ

 _496 ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻗﺪﺱ ﺭﺿﺎﺋﻴﺎﻥﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 149 ﺭﺍﻱ

 _497 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﻓﺮﺷﻲ ﺩﻭﺳﺘﻲﺣﻖ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺟﻌﻔﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ 144 ﺭﺍﻱ

 _498 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻋﺴﮕﺮﺍﻧﻲﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺩﺍﺭﺍﻱ 139 ﺭﺍﻱ

_499 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺁﺑﺶ ﺍﺣﻤﺪﻟﻮ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺭﺯﺍﻕﺩﺍﺭﺍﻱ 137 ﺭﺍﻱ

 _500 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺩﻳﺎﻧﺖ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺣﺴﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ 134 ﺭﺍﻱ

 _501 ﺁﻗﺎﻱ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺷﺮﻳﻔﻲ ﻭﻳﺴﻤﺎﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﺣﻤﺪﺩﺍﺭﺍﻱ 131 ﺭﺍﻱ

 _502 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﺿﻴﺎﺀ ﻓﺨﺮﺁﺑﺎﺩﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺳﻴﺪﺍﺣﻤﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 131 ﺭﺍﻱ

 _503 ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺷﻬﺒﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 129 ﺭﺍﻱ

 _504 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﺧﺎﺩﻡ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﺍﺳﺪﺍﻟﻠﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 125 ﺭﺍﻱ

 _505 ﺁﻗﺎﻱ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﻭﺭﻕ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺭﺍﻱ 124 ﺭﺍﻱ

 _506 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﺫﻭﺍﻟﻨﻮﺭﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 122 ﺭﺍﻱ

 _507 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﺮﺩﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻰﺩﺍﺭﺍﻱ 122 ﺭﺍﻱ

 _508 ﺁﻗﺎﻱ ﻧﺎﺩﺭ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ ﻣﺤﻤﺪﺁﺑﺎﺩ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﺩﺍﺭﺍﻱ 121 ﺭﺍﻱ

 _509 ﺁﻗﺎﻱ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺳﻬﺮﺍﺏﺩﺍﺭﺍﻱ 117 ﺭﺍﻱ

 _510 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﺑﻲ ﺯﺍﺩﻩ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 116 ﺭﺍﻱ

 _511 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﻋﻴﻨﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺭﺿﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ 111 ﺭﺍﻱ

 _512 ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﻧﺠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﺎﻃﻤﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﺳﻴﺪﻋﺰﻳﺰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 108 ﺭﺍﻱ

 _513 ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﺭﻭﺣﻲ ﺳﻠﻮﻁ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻳﻮﺳﻒﺩﺍﺭﺍﻱ 108 ﺭﺍﻱ

 _514 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺳﻼﻡ ﻣﻔﺘﺢ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻏﻼﻡ ﺩﺍﺭﺍﻱ 105 ﺭﺍﻱ

 _515 ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺭﺿﻮﺍﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪﺩﺍﺭﺍﻱ 104 ﺭﺍﻱ

 _516 ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﻴﺪﺭﻭﻧﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﺟﻤﺸﻴﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 101 ﺭﺍﻱ

 _517 ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻏﻼﻣﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 100 ﺭﺍﻱ

 _518 ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ ﺗﻮﻛﻠﻴﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ 91 ﺭﺍﻱ

 _519 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﭘﻴﺪﺍﺋﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﻮﺳﻰ ﺩﺍﺭﺍﻱ 87 ﺭﺍﻱ

 _520 ﺁﻗﺎﻱ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺯﺍﺩﻩ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪﺩﺍﺭﺍﻱ 72 ﺭﺍﻱ

 _521 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻧﺎﮔﻬﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ 71 ﺭﺍﻱ

 _522 ﺁﻗﺎﻱ ﻳﺎﻭﺭ ﺟﻼﺋﻴﺎﻥ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻫﻮﺷﻨﮓﺩﺍﺭﺍﻱ 58 ﺭﺍﻱ

 _523 ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺩﺭﻱ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﺍﺭﺍﻱ 42 ﺭﺍﻱپايان مطلب: 1396/02/31         تعداد بازدیدازخبر: 968   مرتبهثبت نظر درباره این مطلب
نام شما:
موضوع:
نوع ارسال:
شرح نظر:
حاصل عبارت:    =  4  *  3

   


مـهمترین اخـبار  

چک لیست رای دادن
یادمان باشد؛ رای دادن اول راه است.
رقابت بر سرِ مبانى فكرى و يا شگردهاى انتخاباتى
بار ديگر فصل انتخابات فرا رسيده است و مهندسان استانهاى كشور براى انتخابى ديگر مهيّا مى شوند، انتخابى كه مقدرات مهندسى و مهندسان ....
گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی
گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی/ورود سازمان بازرسی به دعوای آخوندی و سازمان نظام مهندسی

اخبارحوزه ساختمان