سه نقش محوری گردانندگان سازمانهای مردم نهاد

سالهاست که سازمانهای مردم نهاد(NGO) سرو کار دارم و همواره از برداشتی که مردم از مدیران سازمان و مدیران از نقش خودشان دارند، شگفت زده می شوم.برای برخی، هیئت مدیره ....

سالهاستکه سازمانهای مردم نهاد(NGO) سرو کار دارم و همواره ازبرداشتی که مردم از مدیران سازمان و مدیران از نقش خودشان دارند، شگفت زده می شوم.برایبرخی، هیئت مدیره کسانی هستند که بی وقفه و پیاپی و بیهوده جلسه دارند و از دیدبعضی دیگر، گروهی اسطوره ای، خودبرتربین و ممتاز است که قدرتهایی ویژه برای ادارهسازمان دارد.اکنون، به من اجازه دهید که از هیئت مدیره سازمانهای مردم نهاد اسطورهزدایی کنم ..........

دامنه سروکار من از باشگاه های کوچک محلی آغاز و تاسازمانهای ملی و شعبات سازمانهای بین المللی گسترده است.ازاینرو، بگذارید از اینجاشروع کنم که، درهیئت مدیره ،کمیته راهبری، هیئت اجرائی یا کمیته اجرائی برغم تنوعاسامی، نقشها و مسئولیتها یکی است.بنابراین، بگذارید از هسته مرکزی این کاربگویم.اعضای هیئت/کمیته 3 نقش کلیدی دارند که ستونهای یک سازمان مردم نهاد راتشکیل می دهد:

تصمیم گیری: اعضای هیئت مدیره معمولایا اعضای موسس ویا منتخبانی هستند که سازمان را اداره می کنند. در این راستا، تمامتصمیمات مهم سازمان را ایشان می گیرند.امروزه همه جا دیده می شود که اعضای هیئتمدیره خُرد خُرد نسبت به تصمیمهای گرفته شده منفعل و بی تفاوت می شوند، که بهتدریج سازمان را به سمتِ دیدگاه های باقیمانده اعضا منحرف می کند. پس اگر عضو هیئتمدیره ای هستید و دور و برتان این پدیده را می بینید، از کوره در نروید. شما تنهانیستید، این یک گرایش عمومی است!!

راه حل درگیر کردن تمام اعضا در تصمیم گیریهاست، وگرنهبزودی شاهد رشد سوتفاهم و مقاومت در موارد محتلف و بویژه از سوی همان افراد منفعلهیئت مدیره خواهید بود.

فرق تصمیم گیری در سازمان مردم نهاد و بخشهای خصوصی ودولتی، اهمیت نظر تک تک افراد و مبتنی بودن تصمیم گیری بر مردمسالاری و از طریقرای گیری است.بنابراینسازمان نباید تبدیل به نمایشی تک نفره شود. اگر چنین شد، شمامی فهمید که زمان تغییر بعضی چیزها فرا رسیده است ......

سازمانی/اجرائی/کارکردی:علاوه بر نقش تصمیم گیری، نقشها و مسئولیتها میان تمام هیئت مدیره تقسیم میشود و شناخته شده ترین ترکیب آن «رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس،دبیرکل، خزانهدار/حسابدار» است. بنابراین، هر عضو علاوه بر تصمیم گیری ، یک نقش کارکردی اعم ازپرداختن به امور مالی، روابط داخلی ، پیگیری امر و ریاست بر کمیته ها دارد. اگراین وظایف بخوبی برآورده شود، شما موفق شده اید که ستون دوم سازمان را بر پا کنید.اجرای درست این نقش توسط هیئت مدیره، به سازمان دینامیزم و پویایی می دهد و کمک میکند که درست کار کند.

همه کاره وهیچکاره(Jack-of-All-Trades) :بله درست خواندید.همینکه عضو هیئت مدیره یکNGO  شدید، مسئولیتهای شما بسیار فراتر از انتظارتانگسترش می یابد و شما به یک همه کاره هیچکاره تبدیل می شوید. اینجاست که آستینها رابالا میزنید و به کارهایی چون برنامه ریزی راهبردی، روابط عمومی، نوشتنپیشنهاد،مدیریت داوطلبان،مدیریت پروژه، گزارش نویسی، توسعه شبکه،طراحیگرافیکی،گردآوری کمک مالی، آموزش دادن، مشاوره، برنامه ریزی مناسبتها و مشابه آنمی پردازید.چراکه از شما انتظار می رود ، علاوه بر تصمیم گیری و اقدامات کارکردی،نقشی هم در پشتیبانی و توسعه همه پروژه ها و عملیات سازمانتان برعهده بگیرید.اکنونشما ستون سوم را بر پا کرده اید.

منبع: باقدری تلخیص،اکتیویسم و سازمانهای مردم نهاد،13ژانویه 2013

نویسنده: عفیف تابش
پايان مطلب: 1395/09/29         تعداد بازدیدازخبر: 960   مرتبهثبت نظر درباره این مطلب
نام شما:
موضوع:
نوع ارسال:
شرح نظر:
حاصل عبارت:    =  8  *  5

   


مـهمترین اخـبار  

چک لیست رای دادن
یادمان باشد؛ رای دادن اول راه است.
رقابت بر سرِ مبانى فكرى و يا شگردهاى انتخاباتى
بار ديگر فصل انتخابات فرا رسيده است و مهندسان استانهاى كشور براى انتخابى ديگر مهيّا مى شوند، انتخابى كه مقدرات مهندسى و مهندسان ....
گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی
گاف بزرگ وزارت راه و شهرسازی/ورود سازمان بازرسی به دعوای آخوندی و سازمان نظام مهندسی

اخبارحوزه ساختمان